Thuộc tính max-width trong CSSThuộc tính max-width trong CSS được sử dụng để thiết lập biên độ rộng giới hạn cho một phần tử.

Thuộc tính max-width có thể nhận giá trị:

 • length: bất kỳ đơn vị độ dài nào. Phần tử sẽ không bao giờ có giá trị độ rộng mà vượt quá khoảng cách này.

 • percentage: độ rộng giới hạn của phần tử sẽ được ước lượng tùy vào chiều cao của Box chứa phần tử này.

 • none: độ rộng của phần tử sẽ không bị giới hạn.

Thuộc tính max-width có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML ngoại trừ các phần tử table.

Cú pháp thuộc tính max-width trong DOM

object.style.maxWidth = "50px"

Ví dụ thuộc tính max-width trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của thuộc tính max-width trong CSS:

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p style="max-width:100px; height:200px; border:1px solid red; padding:5px; margin:10px;">
   Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px.
   Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px.
   Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px.
   Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px.
   Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px.
   </p>
   
   <img alt="logo" src="../images/css.gif" width="95" height="84" />
  </body>
</html>

Kết quả là:

Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px. Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px. Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px. Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px. Doan van nay co chieu cao la 200 px va do rong la 100 px.

logo

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.