Thuộc tính outline-width trong CSSThuộc tính outline-width trong CSS xác định độ rộng của Outline bao quanh phần tử.

Thuộc tính outline-width có thể nhận giá trị:

 • length: bất kỳ đơn vị độ dài nào. Thuộc tính outline-width không chấp nhận giá trị âm.

 • thin: với giá trị này, Outline sẽ có độ rộng là mỏng hơn trong trường hợp được xác định với giá trị medium.

 • medium: với giá trị này, Outline sẽ có độ rộng là dày hơn trong trường hợp được xác định với giá trị thin và mỏng hơn trong trường hợp được xác định là giá trị thick.

 • thick: với giá trị này, Outline sẽ có độ rộng là dày hơn trong trường hợp được xác định với giá trị medium.

Thuộc tính outline-width có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính outline-width trong DOM

object.style.outlineWidth = "thin";

Ví dụ thuộc tính outline-width trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của thuộc tính outline-width trong CSS:

<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style="outline-width:thin; outline-style:solid;">
   Thuoc tinh outline co gia tri thin.
   </p>
   <br />
   
   <p style="outline-width:thick; outline-style:solid;">
   Thuoc tinh outline co gia tri thick.
   </p>
   <br />
   
   <p style="outline-width:5px; outline-style:solid;">
   Outline co do rong 5 pixel.
   </p>
  </body>
  
</html> 

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.