Thuộc tính pitch trong CSSThuộc tính pitch trong CSS xác định độ pitch trung bình trong việc phát thanh nội dung của phần tử.

Thuộc tính pitch có thể nhận giá trị:

 • frequency: giá trị tần số có đơn vị là Hz (ví dụ: 120Hz) để được sử dụng như là độ pitch trung bình.

 • x-low: với mỗi giá trị tần số tuyệt đối được xác định như trên sẽ mang lại độ pitch trung bình khác nhau. Trong trường hợp với giá trị x-low, thì việc xác định độ pitch là tương đối thấp hơn khi xác định bởi giá trị low.

 • low: tương tự như x-low, độ pitch sẽ thấp hơn so với medium và cao hơn x-low.

 • medium: tương tự như low, độ pitch sẽ thấp hơn so với hight và cao hơn low.

 • high: tương tự như low, độ pitch sẽ thấp hơn so với x-hight và cao hơn medium.

 • x-high: tương tự như low, độ pitch sẽ cao hơn hight.

Cú pháp thuộc tính pitch trong DOM

object.style.pitch = "hight";
Quảng cáo

Thuộc tính pitch có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Ví dụ thuộc tính pitch trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của thuộc tính pitch trong CSS:

<style tyle="text/css">
  <!--
  p.dholak {pitch: high;}
  div.benjo {pitch: x-low;}
  body {pitch: 150Hz;}
  -->
</style>

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.