Book in là gìCụm động từ Book in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Book in

Ý nghĩa của Book in là:

  • Đặt chỗ trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Book in:

 
- I'll BOOK us IN at the Intercontinental.
Mình sẽ đặt chỗ trước cho chúng ta tại khách sạn Intercontinental.

Nghĩa từ Book in

Ý nghĩa của Book in là:

  • Ghi vào sổ (của khách sạn, sân bay, ...), đăng ký

Ví dụ minh họa cụm động từ Book in:

 
-  WE took a taxi from the airport to the hotel and BOOKED IN.
Chúng tôi đón taxi từ sân bay để tới khách sạn và đăng ký vào khách sạn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Book in trên, động từ Book còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp