Book up là gìNghĩa từ Book up

Ý nghĩa của Book up là:

  • Dành trước, đặt trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Book up:

 
- The flight's fully BOOKED UP; I'll have to go the following day.
Chuyến bay đã được đặt trước hết chỗ rồi; Tôi sẽ phải đi vào ngày hôm sau.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Book up trên, động từ Book còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp