Book into là gìCụm động từ Book into có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Book into

Ý nghĩa của Book into là:

  • Đặt chỗ trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Book into:

 
-  I've BOOKED us INTO a hotel in the centre of town for three nights.
Mình đã đặt chỗ trước cho chúng ta ở một khách sạn ở trung tâm thị trấn trong
ba đêm.

Nghĩa từ Book into

Ý nghĩa của Book into là:

  • Ghi vào sổ (của khách sạn, sân bay, ...), đăng ký

Ví dụ minh họa cụm động từ Book into:

 
- We BOOKED INTO the first hotel we could find.
Chúng tôi đã đăng ký ở cái khách sạn đầu tiên chúng tôi tìm thấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Book into trên, động từ Book còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp