Buy in là gìNghĩa từ Buy in

Ý nghĩa của Buy in là:

  • Mua trữ

Ví dụ minh họa cụm động từ Buy in:

 
- She will buy in coal for the winter.
Chị ấy sẽ mua trữ than cho mùa đông.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buy in trên, động từ Buy còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp