Buy off là gìNghĩa từ Buy off

Ý nghĩa của Buy off là:

  • Đút lót

Ví dụ minh họa cụm động từ Buy off:

 
- He BOUGHT the newspaper OFF by placing a lot of adverts.
Hắn ta đút lót tờ báo đó để đặt nhiều quảng cáo.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buy off trên, động từ Buy còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp