Chew over là gìNghĩa từ Chew over

Ý nghĩa của Chew over là:

  • Suy nghĩ về một vấn đề

Ví dụ minh họa cụm động từ Chew over:

 
- He asked for a few days to CHEW the matter OVER before he made a
final decision.
Anh ta đề nghị một vài ngày để suy nghĩ về vấn đề đó trước khi anh ta
đưa ra quyết định cuối cùng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chew over trên, động từ Chew còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp