Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Một ống dây dài 120 cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2A. Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 20π.10-4 T. Tổng số vòng dây của ống dây là

A. 3.105 vòng

B. 3.102 vòng

C. 3.104 vòng

D. 3.103 vòng

Câu 2: Vận tốc ánh sáng trong một chất lỏng trong suốt bằng 3/4 vận tốc ánh sáng trong không khí. Chiết suất của chất đó là

A. 1,33

B. 0,75.

C. 2.

D. 1,5.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

A. luôn cùng hướng với Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

B. luôn có phương vuông góc với đoạn dây.

C. luôn có phương vuông góc với véc-tơ cảm ứng từ Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

D. tỉ lệ với cường độ dòng điện.

Câu 4: Dòng điện cảm ứng có thể xuất hiện trong một vòng dây đồng khi

A. đặt vòng dây gần một thanh nam châm.

B. di chuyển vòng dây dọc theo một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện.

C. di chuyển vòng dây ra xa một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện.

D. di chuyển vòng dây trong một vùng có điện trường biến thiên.

Câu 5: Cho hai dòng điện thẳng dài vô hạn, đặt song song, cách nhau một khoảng 3a. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn cùng chiều và có cường độ I1 = 2I2. Vị trí có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách dây thứ nhất và dây thứ hai một đoạn lần lượt là

A. 1,5a; 1,5a.

B. 2a; a.

C. 6a; 3a.

D. a; 2a.

Câu 6: Một tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí lên bề mặt thủy tinh dưới góc tới bằng 60o. Chiết suất thủy tinh là 1,5. Góc khúc xạ có giá trị gần nhất với đáp án nào sau đây.

A. 60o

B. 65o

C. 35o

D. Không xảy ra hiện tượng khúc xạ

Câu 7: Một hạt electron chuyển động trong vùng có từ trường đều với vận tốc v1 = 1,8.106 m/s vuông góc với các đường sức từ thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 = 4.10-6 N, nếu hạt proton chuyển động với vận tốc v2 = 5,4.107 m/s vuông góc với các đường sức từ, cho biết khối lượng hạt proton bằng 1800 lần khối lượng electron thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là

A. f2 = 12.10-6 N

B. f2 = 6.10-6 N

C. f2 = 12.10-5 N

D. f2 = 6.10-5 N

Câu 8: Một tia sáng hẹp đi từ môi trường trong suốt vào không khí. Tia sáng tới hợp với mặt phân cách một góc bằng 60o. Khi đó tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Góc tới giới hạn của môi trường này có sin bằng. Chọn câu trả lời đúng:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến độ lớn cảm ứng từ tại tâm của một dòng điện tròn

A. điện trở của sợi dây

B. Khối lượng sợi dây

C. Tiết diện sợi dây

D. Đường kính vòng dây

Câu 10: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5A có cảm ứng từ là 4.10-4 T. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 15A cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

A. 16.10-4 T

B. 12.10-4 T

C. 10-4 T

D. 2.10-3 T

Câu 11: Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Từ thông qua khung dây thứ nhất có bán kính 20 cm là 16.10-2 Wb. Từ thông qua khung dây thứ hai có đường kính 10 cm là

A. 16.10-2 Wb.

B. 10-2 Wb

C. 4.10-2 Wb

D. 8.10-2 Wb

Câu 12: Chiếu một tia sáng từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xả ra khi tia tới:

A. i < 49°.

B. i > 42°.

C. i > 49°.

D. i > 43°.

Câu 13: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm một khoảng d = 60 cm. Ảnh của vật nằm

A. trước thấu kính 20 cm.

B. sau thấu kính 20 cm.

C. sau thấu kính 60 cm.

D. trước thấu kính 60 cm.

Câu 14: Một người cận thị đeo kính sát mắt có độ tụ D = –3,5 đp thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là

A. 25,87 (cm).

B. 28,75 (cm).

C. 27,58 (cm).

D. 28,57 (cm).

Câu 15: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10A đặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu 1 lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là :

A. 90°

B. 0°

C. 60°

D. 30°

Câu 16: Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 5A đến 2A trong thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch có độ lớn là 128V. Hệ số tự cảm là

A. 3 H

B. 4,27 H

C. 2,56 H

D. 6,4 H

Câu 17: Một khung dây tròn gồm 36 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ ở tâm vòng dây bằng 6π.10-5 T. Vòng dây có đường kính là

A. 6 cm

B. 1,6 cm

C. 1,6 mm

D. 12 cm

Câu 18: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng d=100 cm. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn chạy ngược chiều và có cùng cường độ I = 20A. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách đều hai dây dẫn có độ lớn bằng

A. 8. 10-6 T

B. 4. 10-6 T

C. 0

D. 16. 10-6 T

Câu 19: Hình nào dưới đây biểu diễn sai đường đi của tia sáng qua thấu kính?

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Đặt một đoạn dây dẫn có chiều dài 5 cm trong một từ trường đều có B = 0,4 T sao cho đoạn dây song song với các đường sức từ. Cho dòng điện có cường độ 0,75 A đi qua. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó bằng

A. 1,5 N

B. 0,03 N

C. 0 N

D. 0,015 N

Câu 21: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 22: Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Nếu góc tới i là 60° thì góc khúc xạ r (lấy tròn) là

A. 30°.

B. 35°.

C. 45°.

D. 40°.

Câu 23: Phương của lực Lorenxơ

A. Trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.

B. Trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt mang điện.

C. Vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.

D. Trùng với phương của vectơ cảm ứng từ.

Câu 24: Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước

A. nhỏ.

B. rất nhỏ.

C. lớn.

D. rất lớn.

Phần II: Tự luận

Bài 1: (1,5 điểm)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Một khung dây dẫn ABCD cứng, phẳng, có diện tích giới hạn 25cm2 và gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng khung và cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị bên (hình vẽ)

a. Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc t = 0 đến t = 0,4s.

b. Xác định suất điện động cảm ứng trong khung.`

c. Tìm chiều của dòng điện cảm ứng trong khung ABCD.

Bài 2: (1, 5 điểm)

Cho thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm. Vật AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 40cm.

a. Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và hệ số phóng đại ảnh. Vẽ hình.

b. Cố định thấu kính, di chuyển vật đến vị trí là bao nhiêu để ảnh cách vật là 20cm. Tính độ phóng đại ảnh khi đó.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án D

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Đáp án A

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Đáp án A

Lực từ luôn vuông góc vưới véc tơ cảm ứng từ

Câu 4: Đáp án C

Di chuyển vòng dây ra xa một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện

Câu 5: Đáp án B

Để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 thì B1 = B2 và hai véc tơ cảm ứng từ ngược chiều nhau

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Mà để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 thì vị trí cần tìm nằm ở giữa hai dây dẫn.

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Đáp án C

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Đáp án C

Ta có

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Đáp án C

Ta có tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau nên i + r = 90°

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Đáp án D

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1) phụ thuộc vào đường kính vòng dây

Câu 10: Đáp án A

Ta có Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

I tăng thêm 15A → I'= 4I → B' = 4B = 16.10-4 T

Câu 11: Đáp án C

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 12: Đáp án C

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Đáp án C

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Ảnh thật sau thấu kính 60 cm

Câu 14: Đáp án D

Để sửa tật cận thị như mắt bình thường cần đeo kính có tiêu cự f = - OCv = - 28,57 cm

→ OCv = 28,57cm

Câu 15: Đáp án D

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 16: Đáp án B

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 17: Đáp án A

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Đáp án D

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 19: Đáp án D

Câu 20: Đáp án C

Đường sức từ song song với đoạn dây → α = 0 → F = 0

Câu 21: Đáp án B

Công thức tính độ lớn suất điện động cảm ứng là: Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 22: Đáp án B

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 23: Đáp án C

Phương của lực lorenxơ vuông góc với mặt phẳng hợp bởi véctơ vận tốc và véctơ cảm ứng từ

Câu 24: Đáp án A

Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước nhỏ

Phần II: Tự luận

Bài 1:

a. Từ t = 0 đến t = 0,4s ta có cảm ứng từ B giảm từ 2,4.10-3 T về 0

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

b. Suất điện động cảm ứng trong khung là: Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

c. Chiều dòng điện cảm ứng trong khung là ADCBA

Bài 2:

a. Học sinh tự vẽ hình

Vật cách thấu kính 40cm → d = 40cm

Thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm → f = -10cm

Ta có Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Vậy ảnh tạo bởi thấu kính phân kì cho ảnh ảo, cùng chiều với vật, nằm trước thấu kính và cách thấu kình một khoảng bằng 8cm.

Hệ số phóng đại Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

b. Ảnh cách vật 20cm → d - |d'| = 20cm → d + d'= 20cm (do d' < 0)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Vậy vật cách thấu kính Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Độ phóng đại của ảnh Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2.jsp


Khóa học 11