Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là :

A. ảnh thật, nhỏ hơn vật

B. ảnh ảo, lớn hơn vật

C. ảnh ảo, nhỏ hơn vật

D. ảnh thật, lớn hơn vật

Câu 2: Công thức xác định cảm ứng từ trong một ống dây dài l có quấn N vòng dây, có dòng điện cường độ I chạy qua là :

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Thủy tinh có chiết suất là 1,5 và nước có chiết suất là 4/3. Hiện tượng phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi chiếu tia sáng từ:

A. không khí vào nước

B. nước vào không khí

C. thủy tinh vào không khí

D. thủy tinh vào nước

Câu 4: Một electron được bắn vào trong từ trường đều có cảm ứng từ Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3) với vận tốc đầu Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3) Trong các trường hợp sau, trường hợp nào mô tả đúng chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng vào electron?

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Bộ phận được sử dụng để tạo ảnh thuận chiều trong ống nhòm là:

A. Thấu kính phân kỳ.

B. Gương cầu lồi.

C. Lăng kính phản xạ toàn phần.

D. Thấu kính hội tụ.

Câu 6: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới:

A. luôn bằng 1.

B. luôn lớn hơn 1.

C. luôn nhỏ hơn 1.

D. có thể lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1.

Câu 7: Một dây dẫn thẳng mang dòng điện chạy từ trong mặt phẳng trang giấy ra ngoài. Một kim nam châm được đặt trong mặt phẳng trang giấy gần dòng điện. Hình nào mô tả đúng chiều của kim nam châm tại vị trí trên hình?

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Một khung dây kín đặt trong từ trường đều. Từ thông qua mặt phẳng khung dây lớn nhất khi mặt phẳng khung dây:

A. song song với các đường cảm ứng từ

B. hợp với các đường cảm ứng từ một góc 45°

C. vuông góc với các đường cảm ứng từ

D. hợp với các đường cảm ứng từ một góc 60°

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn:

A. tỉ lệ với cường độ dòng điện.

B. tỉ lệ với chiều dài đường tròn.

C. tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D. tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.

Câu 10: Một đoạn dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 4A đặt trong từ trường đều, chịu tác dụng của lực từ 10N. Sau đó thay đổi cường độ dòng điện thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 15N. Cường độ dòng điện đã:

A. tăng thêm 2A

B. tăng thêm 6A

C. giảm bớt 2A

D. giảm bớt 1A

Câu 11: Khi quan sát một vật ở cực viễn thì:

A. mắt điều tiết tối đa, thấu kính mắt có độ tụ lớn nhất

B. mắt không điều tiết, thấu kính mắt có độ tụ nhỏ nhất

C. mắt điều tiết tối đa, thấu kính mắt có độ tụ nhỏ nhất

D. mắt không điều tiết, thấu kính mắt có độ tụ lớn nhất

Câu 12: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự chuyển động của mạch với nam châm.

B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.

C. sự biến thiên diện tích của mạch trong từ trường..

D. sự chuyển động của nam châm với mạch.

Câu 13: Một đoạn dây dẫn MN dài 200cm, có dòng điện cường độ 10A chạy qua. Dây dẫn được đặt vuông góc trong một từ trường đều, có độ lớn cảm ứng từ 1200mT. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn này bằng bao nhiêu?

A. 24N

B. 0N

C. 2,4.106N.

D. 2,4.102N

Câu 14: Dòng điện Fu-cô (Foucault) không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Khối đồng chuyển động trong từ trường đều.

B. Lá nhôm dao động trong từ trường.

C. Khối thủy ngân nằm trong từ trường biến thiên.

D. Khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên.

Câu 15: Loại tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

A. Tương tác giữa hai nam châm.

B. Tương tác giữa nam châm và dòng điện.

C. Tương tác giữa hai điện tích đứng yên.

D. Tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện.

Câu 16: Một cuộn dây có độ tự cảm bằng 30mH. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây biến thiên đều Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3) thì xuất hiện suất điện động tự cảm có độ lớn bằng bao nhiêu?

A. 50V.

B. 0,5V.

C. 45V.

D. 4,5V.

Câu 17: Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước thấu kính một khoảng 12cm, qua thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp ba lần vật. Tiêu cự của thấu kính này bằng bao nhiêu?

A. 12cm.

B. 18cm.

C. ‒12cm.

D. ‒18cm.

Câu 18: Qua thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh có đặc điểm gì?

A. Lớn hơn vật.

B. Ảnh thật.

C. Ảnh ảo.

D. Ngược chiều vật.

Câu 19: Vật kính và thị kính của kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là 8mm và 8cm. Hai kính đặt cách nhau 12,8cm. Một người có khoảng cực cận OCC = 25cm, dùng kính hiển vi trên để quan sát một vật nhỏ. Số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực bằng bao nhiêu?

A. 15,625.

B. 45,16.

C. 18,72.

D. 12,47.

Câu 20: Lăng kính là một khối chất trong suốt và thường có dạng hình học gì?

A. Hình lục lăng.

B. Hình cầu.

C. Hình trụ tròn.

D. Lăng trụ tam giác.

Câu 21: Thể thủy tinh là khối chất đặc trong suốt có hình dạng thấu kính gì?

A. Hai mặt lõm.

B. Hai mặt lồi.

C. Phẳng - lõm.

D. Phẳng - lồi.

Câu 22: Trong hệ SI, đơn vị của cảm ứng từ là:

A. Niutơn trên mét (N/m)

B. Fara

C. Tesla (T) D.Niutơn trên ampe (N/A)

Câu 23: Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng?

A. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

B. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.

D. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 24: Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là:

A. D = - 2,5 (đp).

B. D = 5,0 (đp).

C. D = -5,0 (đp).

D. D = 1,5 (đp).

Phần II: Tự luận

Bài 1: Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 20 cm, có điện trở r = 2Ω, đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3) vuông góc với mặt khung. Cho cảm ứng từ giảm đều từ 0,5T đến 0,1T trong thời gian 0,02 s. Tính :

a. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây.

b. Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây.

Bài 2: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30cm. Vật AB là đọan thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính (đầu A của vật nằm trên trục chính của thấu kính), cách thấu kính khoảng d = 45 cm.

a. Tìm vị tri d’và độ phóng đại K của ảnh A’B’. Nêu các đặc điểm của ảnh.

b. Để có A’B’ là ảnh ảo cao gấp 3 lần vật thì phải đặt AB ở vị trí cách thấu kính khoảng bao nhiêu?

Vẽ hình trong trường hợp này.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì luông là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

Câu 2: Đáp án B

Công thức xác đinh cảm ứng từ của ống dây là Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án A

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xả ra khi truyền tia sáng từ môi trường có chiết suất cao sang môi trường có chiết suất thấp

Câu 4: Đáp án D

Áp dụng quy tắc bàn tay trái.

Câu 5: Đáp án C

Trong ống nhòm, lăng kính phản xạ toàn phần dùng để tạo ảnh thuận chiều

Câu 6: Đáp án D

Chiết suất tỉ đôi giữa hai môi trường có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1

Câu 7: Đáp án D

Áp dụng quay tắc nắm bàn tay phải

Câu 8: Đáp án C

ϕ = BS cos⁡α

Trong đó α là góc hợp bởi véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng chưa khung dây với các đường sức từ

Đo đó để từ thông qua khung dây là lớn nhất thì α = 90°

Câu 9: Đáp án A

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Đáp án A

Ta có F = BIl sin⁡α

→ khi I tăng bao nhiêu lần thì F tăng bấy nhiêu lần

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 11: Đáp án B

Khi quan sát một vật ở cực viễn thì mắt không điều tiết, thấu kính có độ tụ nhỏ nhất

Câu 12: Đáp án B

Hiện tượng tự cảm là do sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch

Câu 13: Đáp án A

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 14: Đáp án D

Dòng Fu – cô không xuất hiện trong trường hợp khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên

Câu 15: Đáp án C

Tương tác giữa hai điện tích đứng yên là tương tác tĩnh điện

Câu 16: Đáp án D

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Đáp án B

Ảnh ảo lớn gấp 3 lần vật → thấu kính hội tụ

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 18: Đáp án C

Ảnh của vật qua thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo

Câu 19: Đáp án A

Ta có f1 = 8mm, f2 = 8cm, O1O2 = a = 12,8cm, Đ = 25cm

Độ bội giác: Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Đáp án D

Lăng kính là một khối chất trong suốt và thường có giác lăng trụ tam giác

Câu 21: Đáp án B

Thể thủy tinh là thấu kính hội tụ có hai mặt lồi

Câu 22: Đáp án C

Đơn vị của cảm ứng từ là Tesla (T)

Câu 23: Đáp án A

Mắt cận đeo kính phân kì để có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cực

Câu 24: Đáp án D

Để có thể nhìn rõ các vật cách mắt 25cm nên ta có d = 25 cm

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Bài 1:

a. Ta có

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

b. Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Bài 2:

a. Ta có

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

→ Ảnh thật, ngược chiều với vật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một khoảng bằng 90cm

b. Để ảnh A'B' cao gấp 3 lần vật thì độ phóng đại |k|=3

Trường hợp 1: k = 3

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Vậy vật cách thấu kính 20 cm và ảnh là ảnh ảo

Trường hợp 2: k = - 3

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 3)

Vật vật cách thấu kính 40 cm và ảnh là ảnh thật

(Học sinh tự vẽ hình)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2.jsp


Khóa học 11