Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Underline the correct answer

Quảng cáo

1. What (does/ do/ is/ are) Mrs. Mai do? She’s an engineer.

2. A farmer works on a (factory/ farm/ hospital/ museum)

3. Is their house (big/ small/ noisy/ beautiful)? – No, it isn’t. It’s small.

4. How many girls are there? There (am/ is/ are/ has) two.

5.Susan lives in a village. It is in the (city/ country/ park/ zoo)

6. There are some trees (from/ under/ to/ in) the right of the house.

7. Are these their pens? Yes, (those/ these/ they/ their) are.

8. We are going to school (by/ in/ on/ with) foot.

II. Choose the best answer

1. What/ color/ her/ eye/?

A. What colors are her eyes?

B. What color is her eyes?

C. What colors are her eyes?

D. What color are her eyes?

2. There/ be/ oranges/ bananas.

A. There is some oranges and bananas.

B. There are some oranges and any bananas.

C. There are some oranges and some bananas.

D. There are any oranges and some bananas.

3. Phuong/ Mai/ be/ going/ vacation/ summer.

A. Phuong and Mai are going summer vacation.

B. Phuong and Mai are going on vacation this summer.

C. Phuong and Mai is going on summer vacation.

D. Phuong and Mai is going summer vacation.

4. He/ sometimes/ play/ soccer/ weekend.

A. He sometimes playing soccer at the weekend.

B. He sometimes play soccer at the weekend.

C. He sometimes plays soccer at the weekend.

D. He sometimes plays soccer the weekend.

Đáp án

I. Underline the correct answer

Quảng cáo
Đáp án Giải thích
1 does Câu hỏi nghề nghiệp
2 farm Cụm từ “work on a farm”: làm việc ở nông trại
3 big Vì câu trả lời nói “nó nhỏ”
4 are Cấu trúc there are + danh từ số nhiều
5 country Village là ngôi làng
6 to To the right of: về phía bên phải của
7 they They thay thế cho pens
8 on Go on foot: đi bộ

II. Choose the best answer

Đáp án Giải thích
1 D Eyes là đôi mắt luôn ở dạng số nhiều
Dịch: mắt cô ấy màu gì?
2 C Cấu trúc there are + danh từ số nhiều
3 B Chủ ngữ là 2 người nên động từ phải chia là “are”
4 C Câu chia thời HTĐ vì có trạng từ “sometimes”

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học