Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học chọn lọc, có đáp án

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì

A. Bằng nhau

B. Bù nhau

C. Phụ nhau

D. Không có mối liên hệ gì giữa hai góc đối đỉnh

Câu 2: Cho đường thẳng MN cắt đoạn thẳng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. MN ⊥ AB

B. I là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. AB ⊥ MN và I là trung điểm

D. MN ⊥ AB và I là trung điểm của AB

Câu 3: Ba đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt).

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Câu 4: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:

A. b // c

B. a ⊥ b

C. b ⊥ c

D. a ⊥ c

Câu 5: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:

A. Bù nhau

B. Bằng nhau

C. Phụ nhau

D. Kề bù

Câu 6: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Câu 7: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O, trong đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1) = 70o thì số đo góc x'Oy' là:

A. 70o

B. 170o

C. 130o

D. 20o

Câu 8: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:

A. Có một điểm chung

B. Không có điểm chung

C. Có hai điểm chung

D. Có vô số điểm chung

Câu 9: Chứng minh định lí là:

A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

B. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận

C. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận

D. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết

Câu 10: Xem hình vẽ, biết MN = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 1)

A. 8 cm

B. 6 cm

C. 4 cm

D. 2 cm

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 1: Khoanh tròn vào phát biểu sai:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng

A. Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP

B. Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP

C. Cả hai câu đều sai

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 2: Cho góc xOy = 20o thì góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 20o

B. 70o

C. 160o

D. 40o

Câu 3: Chọn khẳng định sai:

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bù nhau

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Câu 4: Cho hình vẽ: a // b, Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o, số đo góc B3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 120o

C. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 20o

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Câu 5: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng

A. có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. có nhiều hơn một đường thẳng song song với đường thẳng đó

C. có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

D. chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 6: Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau tạo thành:

A. một góc vuông

B. hai góc vuông

C. bốn cặp góc vuông

D. bốn góc vuông

Câu 7:

Chọn câu đúng nhất:

A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt

B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không vuông góc với nhau

C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Câu 8: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Chọn câu đúng:

A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

C. Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông

D. Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn

Câu 10: Cho hai góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o như hình vẽ

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc đối đỉnh

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

C. Tia Oy là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc kề bù

Đề kiểm tra 45 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm).

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) có số đo bằng 70o. Góc đối đỉnh với Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) có số đo là:

A. 90o

B. 140o

C. 70o

D. 150o

Câu 2: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O tạo thành 4 góc. Tổng số các cặp góc đối đỉnh (không kể góc bẹt) là:

A. 3 cặp

B. 6 cặp

C. 9 cặp

D. 2 cặp

Câu 3: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng vuông góc với đoạn AB

B. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB

C . Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB

D. Đường thẳng vuông góc với AB tại A.

Câu 4: Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 5: Nếu c ⊥ a và b ⊥ a thì:

A. a // b

B. b // c

C. a ⊥ b

D. c ⊥ b

Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu a // c và b // c thì a // b

B. Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

C. Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a ⊥ b

D. Nếu a ⊥ c và b // c thì a ⊥ b

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Phát biểu định lý diễn tả bằng hình vẽ sau. Viết giả thiết và kết luận của định lý đó bằng ký hiệu.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2: (2 điểm)Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) = 60o. Tính số đo các góc xOy’; x’Oy’; x’Oy?

Câu 3: (2 điểm) Cho hình vẽ. Biết a // b ; Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1). Tính số đo của góc B và góc D?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 4: (1 điểm) Cho hình vẽ, biết Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1). Chứng tỏ: Ax // Cy.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

I . Phần trắc nghiệm khách quan: (3đ)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì

A . Bù nhau.

B. Phụ nhau.

C. Bằng nhau.

D. Cùng bằng 90o.

Câu 2: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có

A. 0 góc vuông.

B. 1 góc vuông.

C . 2 góc vuông.

D. 3 góc vuông.

Câu 4: Đường thẳng xy là trung trực của đoạn thẳng MN khi

A. xy đi qua điểm I của MN.

B. xy ⊥ MN.

C. xy ⊥ MN tại I và IM = IN.

D. xy // MN và IM = IN.

Câu 5: Qua 1 điểm ở ngoài đường thẳng cho trước, ta vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6: Số điểm chung của hai đường thẳng song song là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3.

Câu 7: Nếu a // b và a // c thì

A . b // c.

B . a ⊥ c.

C b ⊥ c.

D. b ≡ c.

Câu 8: Nếu a ⊥ b và a // c thì

A. a // b.

B. b // c.

C. a ⊥ c.

D. b ⊥ c.

Câu 9: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì

A. a ⊥ c.

B. a // c.

C. a // b.

D. c // b.

Câu 10: Trên hình dưới, cặp góc so le trong là

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 11: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

A. Cặp góc đồng vị bù nhau.

B. Cặp góc trong cùng phía bằng nhau.

C. Cặp góc so le trong bằng nhau.

D. Cặp góc so le ngoài bù nhau.

Câu 12: Để chứng minh "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” với các bước lập luận sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Sắp xếp lại các bước lập luận để được chứng minh đúng

A.(1),(2) → (3) → (4).

B.(1),(3) → (2) → (4).

C.(2),(4) → (1) → (3).

D.(3),(2) → (1) → (4).

II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB, nói rõ cách vẽ.

Câu 2: (3,0 điểm)

Cho hình bên: Biết a // b. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

a) Nêu giả thiết, kết luận

b)Tính số đo của Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2).

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 3: (2,0 điểm) Cho hình sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Biết a // b ; Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Tính góc AOB ?

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k8