Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học chọn lọc, có đáp án (8 đề)

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học chọn lọc, có đáp án (8 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Trắc nghiệm)

Câu 1: Khoanh tròn vào phát biểu sai:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng

A. Có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với đường thẳng NP

B. Có duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với đường thẳng NP

C. Cả hai câu đều sai

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 2: Cho góc xOy = 20o thì góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 20o

B. 70o

C. 160o

D. 40o

Câu 3: Chọn khẳng định sai:

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bù nhau

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Quảng cáo

Câu 4: Cho hình vẽ: a // b, Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o, số đo góc B3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 120o

C. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 20o

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Câu 5: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng

A. có hai đường thẳng song song với đường thẳng đó

B. có nhiều hơn một đường thẳng song song với đường thẳng đó

C. có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

D. chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 6: Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau tạo thành:

A. một góc vuông

B. hai góc vuông

C. bốn cặp góc vuông

D. bốn góc vuông

Câu 7:

Chọn câu đúng nhất:

A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt

B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không vuông góc với nhau

C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Câu 8: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Chọn câu đúng:

A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

C. Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông

D. Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn

Quảng cáo

Câu 10: Cho hai góc Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o như hình vẽ

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc đối đỉnh

B. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

C. Tia Oy là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

D. Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) là hai góc kề bù

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A D B D D D B A B

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Theo tiên đề Ơ-clít, qua M có duy nhất một đường thẳng song song với NP nên A đúng.

Qua M kẻ được một và chỉ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng NP (tính chất thừa nhận hai đường thẳng vuông góc) nên B đúng.

Vậy cả A và B đều đúng.

Do đó câu C sai.

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh với góc xOy bằng 20o.

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 3:

+) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các góc tạo thành có

- Hai góc trong cùng phía bù nhau

- Hai góc so le trong bằng nhau

+) Hai đường thẳng song song thì cắt nhau.

+) Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh vì có thể chúng không chung gốc như hình vẽ sau:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Vậy đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D

Câu 4:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Vì a // b nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (hai góc đồng vị)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 60o

Lại có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) + Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - 60o = 120o.

Chọn đáp án B.

Câu 5:

Theo tiên đề Ơ-c lít: Qua một điểm nằm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án D.

Câu 6:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

Chọn đáp án D.

Câu 7:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung đúng (theo lý thuyết định nghĩa hai đường thẳng song song).

Chọn đáp án D.

Câu 8:

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh 2 cặp góc đối đỉnh (theo lý thuyết).

Chọn đáp án B.

Câu 9:

+ Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau là đúng nên đáp án A đúng.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc, sai vì chưa chắc trong các góc tạo thành có một góc vuông nên đáp án B sai.

+ Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành bốn góc vuông, sai vì chưa chắc hi đường thẳng ấy đã vuông góc nên đáp án C sai.

+ Hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn, sai vì 4 góc được tạo thành từ hai đường thẳng vuông góc là góc vuông nên đáp án D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)

+ Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (= 45o) nhưng hai góc này không phải hai góc đối đỉnh vì tia Ox của góc xOy là tia đối của tia Oz của góc zOt, nhưng tia Oy của góc xOy lại không phải là tia đối của tia Ot của góc zOt nên đáp án A sai.

+ Lại có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o

Suy ra Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 180o - 45o - 45o = 90o

Do đó Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 90o

Nên đáp án B đúng.

+ Vì Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) (45o ≠ 90o) nên tia Oy không là tia phân giác của Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2).

Đáp án C sai.

+ Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) = 45o + 45o = 90o nên Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm 2) không thể là hai góc kề bù

Đáp án D sai.

Chọn đáp án B.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu 1: Cho hình vẽ với các số liệu như trên hình.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

Chứng minh:

a) a // b

b) c ⊥ b

Câu 2: Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lý: "Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song".

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1: (5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

a) Theo hình vẽ ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2) (= 120o)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Do đó: a // b (nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành cặp góc so le bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau). (2,5 điểm)

b) Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2) ⇒ b ⊥ c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) (2,5 điểm).

Câu 2: (5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Tự luận 2)

GT

a và b phân biệt (1 điểm)

a ⊥ c; b ⊥ c (2 điểm)

KL

a // b (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm + Tự luận)

I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm):

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai góc so le trong luôn bằng nhau.

B. Hai góc đồng vị luôn bằng nhau.

C. Hai góc trong cùng phía luôn bù nhau

D. Hai góc đối đỉnh luôn bằng nhau.

Câu 2: Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng:

A. vuông góc

B. cắt nhau.

C. song song

D. trùng nhau

Câu 3: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. a ⊥ c

B. a // c

C. a // b

D. c // b

Câu 4: Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có:

A. Vô số đường thẳng song song với a.

B. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. Hai đường thẳng song song với a.

Câu 5: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là:

A. 2 cặp.

B. 3 cặp.

C. 4 cặp.

D. 5 cặp.

Câu 6: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 90o, thì:

A. xx’ là đường trung trực của yy’

B. yy’ là đường trung trực của xx’

C. xx’ ⊥ yy’

D. xx’ // yy’

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí (viết bằng kí hiệu):

“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông với đường thẳng kia”.

Câu 2: (3 điểm) Cho hình vẽ dưới đây:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

a) Vì sao a//b ?

b) Tính số đo của Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3).

Câu 3: (2 điểm) Cho hình vẽ. Biết: a // b, hãy tính số đo của góc AOB.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C B B A C

Câu 1:

+ Hai góc so le trong bằng nhau; Hai góc đồng vị bằng nhau; Hai góc trong cùng phía bù nhau khi có hai đường thẳng song song.

+ Hai góc đối đỉnh luôn bằng nhau là đúng (theo tính chất của hai góc đối đỉnh).

Chọn đáp án D

Câu 2:

Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song.

Chọn đáp án C

Câu 3:

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án B

Câu 4:

Theo tiên đề Ơ - clít, qua điểm A ở ngoài đường thẳng a có một và chỉ một đường thẳng song song với a.

Chọn đáp án B

Câu 5:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là 2 cặp.

Chọn đáp án A

Câu 6:

Theo định nghĩa: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 90o, thì xx’ ⊥ yy’.

Chọn đáp án C

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1:

- Hình vẽ (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

- Giả thiết, kết luận (1 điểm)

GT a // b và b ⊥ c
KL a ⊥ c

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

a) Theo hình vẽ ta có: a c; b c

Do đó: a // b (quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc) (1 điểm)

b) Ta có: a // b nên:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Câu 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Vẽ tia Om // a (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

(Vì Om nằm giữa OA và OB) (0,75 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm + Tự luận)

I. Phần trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu 1: Trong hình dưới đây thì khẳng định nào sau đây là sai?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 2: Trong hình dưới đây thì khẳng định nào sau đây là sai?

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 3: Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt, khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nếu a ⊥ b và b // c thì a // c

B. Nếu a // b và b // c thì a // c

C. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c

D. Nếu a ⊥ b và b // c thì

Câu 4: Trong hình dưới đây thì số đo góc x bằng:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

A. 40o

B. 140o

C. 41o

D. 39o

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: (7 điểm)

Cho định lý “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường còn lại”.

a) Chỉ rõ phần giả thiết, phần kết luận của định lý

b) Vẽ hình minh họa

c) Viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu

d) Chứng minh ngắn gọn định lý.

Câu 2: (1 điểm) Cho dưới đây tìm số đo Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = ? để có Ax // Cy.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4
Đáp án C D A A
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

Câu 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Câu 3:

+) Nếu a ⊥ b và b // c thì a ⊥ c nên A sai, D đúng

+) Nếu a // b và b // c thì a // c đúng theo định nghĩa nên B đúng

+) Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c đúng theo quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc nên C đúng.

Chọn đáp án A

Câu 4:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Theo hình vẽ ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) ⇒ a // b

Suy ra x + 140o = 180o (hai góc trong cùng phía)

⇒ x = 180o - 140o = 40o

Vậy x = 40o .

Chọn đáp án A

II. Phần tự luận

Câu 1:

a) Phần giả thiết là: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song (0,5 điểm)

Phần kết luận là: vuông góc với đường còn lại (0,5 điểm)

b) Vẽ hình, đặt tên (1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

c) Viết GT, KL bằng kí hiệu (2 điểm)

GT c ⊥ a; a // b
KL c ⊥ b

d) Vì c ⊥ a tại A nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = 90o (0,5 điểm)

Vì a // b và c cắt a tại A, c cắt b tại B nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) (cặp góc so le trong) (1điểm)

Nên Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4) = 90o (0,5 điểm)

Suy ra c ⊥ b (định nghĩa hai đường thẳng vuông góc). (1 điểm)

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Xem thêm các Đề thi Toán 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2023-2024 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên