Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

     Đề thi Giữa kì 2 - Năm học ....

     Môn Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (1 điểm) Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp.

Câu Nội dung Đúng Sai
1 -0.35 là một đơn thức
2 Bậc của 5x2y3 - 4xyz + 3z6 - 17 là 5
3 3x2 -2y5 +14y + 5y5 -12 - 3y5 là đa thức bậc 2
4 Cho A = 3x + y và B = x – 3y thì A + B = 2x + 2y
5 Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn
6 Tam giác có cân có 1 góc bằng 600 là tam giác đều.
7 Ba đoạn thẳng 5cm, 3cm, 9cm có thể là 3 cạnh của tam giác
8 Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau.
9 Trong tam giác ABC thì |BC - AB| < AC < BC + AC
10 Trong tam giác ABC cân tại B, AC= 5cm, AB= 3cm thì chu vi tam giác là 13cm

Bài 2: (2 điểm)

Cho hàm số y = f(x) = ax, biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 1).

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Tính f(-2); f(4); f(0).

Bài 3: (2 điểm)

Thời gian làm một bài tập Toán của một số học sinh lớp 7 (tính bằng phút) được thống kê bởi bảng sau:

5
5
6
6
8
5
7
8
5
4
8
5
5
9
4
6
7
10

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng?

c) Tìm Mốt của dấu hiệu?

Bài 4: (2 điểm) Cho hai đa thức A = và B =

Tính A + B; A - B rồi tìm bậc của đa thức thu được.

Bài 5: (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC có = 600; AB= 7cm; BC= 15 cm. Vẽ AH BC (H BC). Lấy điểm M trên HC sao HM= HB.

a) So sánh và .

b) Chứng minh tam giác ABM đều.

c) Tam giác ABC có phải là tam giác vuông không? Vì sao?

Bài 6: (0,5 điểm)

Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c trong đó các hệ số a, b, c là các số nguyên. Biết rằng giá trị của đa thức chia hết cho 5 với mọi giá trị nguyên của x. Chứng minh rằng a, b, c đều chia hết cho 5.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1:

Mỗi ý đũng được 0,1 điểm x 10 = 1 điểm

Câu Nội dung Đúng Sai
1 -0.35 là một đơn thức X
2 Bậc của 5x2y3 - 4xyz + 3z6 - 17 là 5 X
3 3x2 -2y5 +14y + 5y5 -12 - 3y5 là đa thức bậc 2 X
4 Cho A = 3x + y và B = x – 3y thì A + B = 2x + 2y X
5 Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn X
6 Tam giác có cân có 1 góc bằng 600 là tam giác đều. X
7 Ba đoạn thẳng 5cm, 3cm, 9cm có thể là 3 cạnh của tam giác X
8 Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau. X
9 Trong tam giác ABC thì |BC - AB| < AC < BC + AC X
10 Trong tam giác ABC cân tại B, AC= 5cm, AB= 3cm thì chu vi tam giác là 13cm X

1. Một số cũng là một đơn thức nên -0,35 là đơn thức

2. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng rút gọn của đa thức

Nên đa thức 5x2y3 - 4xyz + 3z6 - 17 có bậc là 6 (bậc của hạng tử 36)

3. Ta có:

3x2 - 2y5 + 14y + 5y5 -12 - 3y5

= 3x2 + 14y + (-2y5 + 5y5 - 3y5) - 12

= 3x2 + 14y - 12

Đa thức có bậc là 2.

4. A = 3x + y ; B = x – 3y

A + B = 3x + y + x - 3y = (3x + x) + (y - 3y) = 4x - 2y

5. Theo lý thuyết về mối quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn.

6. Theo dấu hiệu nhận biết tam giác đều: Tam giác có cân có 1 góc bằng 600 là tam giác đều.

7. Ta có: 3 + 5 = 8 < 9 nên bộ ba số 3cm, 5cm, 9cm không thể là ba cạnh của tam giác.

8. Có 3 trường hợp bằng nhau của hai tam giác: c - c - c; c - g - c; g - c - g.

9. Trong tam giác ABC thì BC - AB < AC < BC + AC (bất đẳng thức trong tam giác)

10. Ta có: tam giác ABC cân tại B nên BA = BC = 3 cm; AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC là: 3 + 3 + 5 = 11 cm.

Bài 2.

a) Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A(2; 1) nên ta có: 1 = 2.a Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) . Vậy Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) thì đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 1). (0,5 điểm)

b) Với Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) thì Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Ta có: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) (0,5 điểm)

Bài 3.

a) Dấu hiệu: Thời gian làm một bài tập Toán của mỗi học sinh lớp 7 (tính theo phút)

(0,25 điểm)

Số các giá trị là: 18 (0,25 điểm)

b) Lập bảng tần số. (0,5 điểm)

Giá trị 4 5 6 7 8 9 10
Tần số 2 6 3 2 3 1 1 N = 18

Số trung bình cộng: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) (0,5 điểm)

c) Mốt của dấu hiệu là 5. (0,5 điểm)

Bài 4.

A = x4 - 2xy + y2 và B = y2 + 2xy + x2 + 1

+) A + B = (x4 - 2xy + y2) + (y2 + 2xy + x2 + 1)

= x4 + x2 + (y2 + y2) + (2xy - 2xy) + 1

= x4 + x2 + 2y2 + 1 (0,75 điểm)

Đa thức có bậc là 4. (0,25 điểm)

+) A - B = (x4 - 2xy + y2) - (y2 + 2xy + x2 + 1)

= x4 + (-2xy - 2xy) + (y2 - y2) - x2 - 1

= x4 - 4xy - x2 - 1 (0,75 điểm)

Đa thức có bậc là 4. (0,25 điểm)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Vẽ hình đúng, ghi GT - KL được 0,5 điểm

Chứng minh

a) Trong tam giác ABC có: AB = 7 cm; BC = 15 cm nên AB < BC

Do đó: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) . (0,5 điểm)

b) Xét tam giác ABH và tam giác AMH cùng vuông tại H có:

AH: cạnh chung

HB = HM (gt)

Do đó: (hai cạng góc vuông)

Suy ra: AB = AM (hai cạnh tương ứng)

Nên ABM cân tại A (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Do đó tam giác ABM đều. (0,5 điểm)

c) Ta có: BM = AB = 7 cm ( tam giác ABM đều)

Suy ra BH = HM = 7/2 = 3,5 cm

HC = BC - BH = 15 - 3,5 = 11,5 cm

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác ABH vuông tại H:

AH2 = AB2 - BH2 = 72 - (3,5)2 = 36,75

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác ACH vuông tại H:

AC2 = AH2 + HC2 = 36,75 + (11,5)2 = 169

AC = 13 cm

Vì 72 + 132 = 218 ≠ 225 = 152 nên AB2 + AC2 ≠ BC2

Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông. (0,5 điểm)

Bài 6.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Tham khảo các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-7-giua-ki-2.jsp


Nhóm học tập 2k8