200 câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án

Trọn bộ hơn 200 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án, chọn lọc giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 9 đạt kết quả cao.

200 câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án

Quảng cáoTrắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

Câu 1. Nghề trồng cây ăn quả có mấy đặc điểm?

A. 3                                                                         B. 4

C. 5                                                                         D. 6

Đáp án: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Quảng cáo

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: A

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: B

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: D

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Quảng cáo

Câu 6. Nghề trồng cây ăn quả có mấy yêu cầu đối với người lao động?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

+ Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

+ Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

+ Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Câu 7. Yêu cầu đầu tiên của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

A. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

B. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

C. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Câu 8. Yêu cầu thứ hai của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

A. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

B. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

C. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Câu 9. Yêu cầu thứ ba của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

A. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

B. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

C. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Quảng cáo

Câu 10. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện mấy công việc?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                          D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Câu 1. Cây ăn quả có ý nghĩa với đối tượng nào?

A. Con người

B. Xã hội

C. Thiên nhiên môi trường

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Cây ăn quả có ý nghĩa rất lớn với : con người, xã hội và thiên nhiên môi trường

Câu 2. Việc trồng cây ăn quả mang lại mấy giá trị?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: D

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Câu 3. Giá trị đầu tiên của việc trồng cây ăn quả là gì?

A. Giá trị dinh dưỡng

B. Chữa được một số loại bệnh

C. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

D. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Đáp án: A

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Câu 4. Giá trị thứ hai của việc trồng cây ăn quả là gì?

A. Giá trị dinh dưỡng

B. Chữa được một số loại bệnh

C. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

D. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Đáp án: B

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Câu 5. Giá trị thứ ba của việc trồng cây ăn quả là gì?

A. Giá trị dinh dưỡng

B. Chữa được một số loại bệnh

C. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

D. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Đáp án: A

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Câu 6. Giá trị thứ tư của việc trồng cây ăn quả là gì?

A. Giá trị dinh dưỡng

B. Chữa được một số loại bệnh

C. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

D. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Đáp án: A

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Câu 7. Giá trị dinh dưỡng đem lại từ trồng cây ăn quả là:

A. Chứa nhiều loại đường dễ tiêu

B. Chứa các axit hữu cơ

C. Chứa nhiều khoáng chất và vitamin

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Giá trị dinh dưỡng đem lại từ trồng cây ăn quả là: chứa nhiều loại đường dễ tiêu hóa, các axit hữu cơ, protein, chất béo, chất khoáng và nhiều loại vitamin.

Câu 8. Nguồn dinh dưỡng từ cây ăn quả cần thiết cho lứa tuổi nào?

A. Người già

B. Trẻ nhỏ

C. Thanh niên

D. Mọi lứa tuổi

Đáp án: D

Giải thích: Nguồn dinh dưỡng từ quả rất cần thiết cho mọi lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau.

Câu 9. Bộ phận nào của cây ăn quả có tác dụng chữa bệnh?

A. Rễ

B. Lá

C. Vỏ cây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Các bộ phận của cây như: rễ, lá, vỏ cây, hoa, hạt có khả năng chữa một số bệnh như suy nhược thần kinh, dạ dày, tim mạch, cao huyết áp, …

Câu 10. Thu nhập từ cây ăn quả như thế nào so với trồng lúa?

A. Như nhau

B. Cao hơn

C. Thấp hơn

D. Không xác định

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập từ cây ăn quả gấp từ 2 đến 3 lần, thậm chí tới 10 lần so với trồng lúa.

....................................

....................................

....................................

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.