100 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án: Lắp đặt mạng điện trong nhà

100 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Tổng hợp lý thuyết, nội dung của các bài học Công nghệ lớp 9 và bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm Lắp đặt mạng điện trong nhà được biên soạn bám sát theo nội dung chương trình Công nghệ 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà giúp bạn học tốt môn học Công nghệ lớp 9 hơn.

I/ Trắc nghiệm Công nghệ 9 phần Lắp đặt mạng điện trong nhà

I/ Lý thuyết & trắc nghiệm Công nghệ 9 phần Lắp đặt mạng điện trong nhà
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng

Câu 1. Nghề điện dân dụng có mấy đối tượng lao động chính?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 5

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 2. Đối tượng lao động đầu tiên của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 3. Đối tượng lao động thứ hai của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 4. Đối tượng lao động thứ ba của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 5. Đối tượng lao động thứ tư của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 6. Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 7. Yêu cầu đầu tiên đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: A

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 8. Yêu cầu thứ hai đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 9. Yêu cầu thứ ba đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: C

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 10. Yêu cầu thứ tư đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Câu 1. Vật liệu điện nào được dùng trong truyền tải điện năng?

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Dây cáp điện và dây dẫn điện được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện.

Câu 2. Có mấy cách phân loại dây dẫn điện?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 cách phân loại dây dẫn điện: theo lớp vỏ cách điện, theo số lõi và theo số sợi của lõi.

Câu 3. Dây dẫn điện nào sau đây được phân loại căn cứ vào lớp vỏ cách điện?

A. Dây trần

B. Dây lõi 1 sợi

C. Dây lõi nhiều sợi

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Theo lớp vỏ cách điện, dây dẫn có loại dây trần và loại dây có vỏ bọc cách điện.

Câu 4. Dây dẫn nào sau đây được phân loại theo số sợi của lõi?

A. Dây trần

B. Dây sợi nhiều lõi

C. Dây có vỏ bọc cách điện

D. Dây có 1 lõi

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo số sợi của lõi, dây dẫn được chia là: dây dẫn lõi 1 sợi và dây dẫn lõi nhiều sợi.

Câu 5. Dây dẫn nào sau đây được phân loại theo số lõi?

A. Dây dẫn trần

B. Dây dẫn nhiều lõi

C. Dây dẫn lõi nhiều sợi

D. Dây dẫn lõi 1 sợi

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo số lõi, dây dẫn được chia làm: dây dẫn 1 lõi và dây dẫn nhiều lõi.

Câu 6. Dây dẫn bọc cách điện có cấu tạo gồm mấy phần?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Dây dẫn bọc cách điện có cấu tạo gồm 2 phần: lõi và lớp vỏ cách điện.

Câu 7. Vỏ cách điện có cấu tạo gồm:

A. 1 lớp

B. Nhiều lớp

C. 1 lớp hoặc nhiều lớp

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vỏ cách điện gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp, thường làm bằng cao su, chất cách điện tổng hợp.

Câu 8. Trên kí hiệu của dây dẫn điện là: M(nxF). Hãy cho biết, kí hiệu M là gì?

A. Lõi đồng

B. Số lõi dây

C. Tiết diện lõi dây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: 

M: Lõi đồng

+ n: Số lõi dây

+ F: Tiết diện lõi dây

Câu 9. Trên kí hiệu của dây dẫn điện là: M(nxF). Hãy cho biết, kí hiệu n là gì?

A. Lõi đồng

B. Số lõi dây

C. Tiết diện lõi dây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích: 

M: Lõi đồng

+ n: Số lõi dây

+ F: Tiết diện lõi dây

Câu 10. Trên kí hiệu của dây dẫn điện là: M(nxF). Hãy cho biết, kí hiệu F là gì?

A. Lõi đồng

B. Số lõi dây

C. Tiết diện lõi dây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích: 

M: Lõi đồng

+ n: Số lõi dây

+ F: Tiết diện lõi dây

....................................

....................................

....................................

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.