Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Nghề điện dân dụng có mấy đối tượng lao động chính?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 5

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 2. Đối tượng lao động đầu tiên của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Quảng cáo

Câu 3. Đối tượng lao động thứ hai của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 4. Đối tượng lao động thứ ba của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Câu 5. Đối tượng lao động thứ tư của nghề điện dân dụng là:

A. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

B. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

C. Thiết bị đo lường điện

D. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề điện dân dụng có 5 đối tượng lao động chính:

1. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện.

2. Nguồn điện một chiều và xoay chiều

3. Thiết bị đo lường điện

4. Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

5. Các loại đồ dùng điện

Quảng cáo

Câu 6. Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 7. Yêu cầu đầu tiên đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: A

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 8. Yêu cầu thứ hai đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 9. Yêu cầu thứ ba đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: C

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Quảng cáo

Câu 10. Yêu cầu thứ tư đối với người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Kiến thức                                                B. Kĩ năng

C. Thái độ                                                    D. Sức khỏe

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức

2. Kĩ năng

3. Thái độ

4. Sức khỏe

Câu 11. Đâu là yêu cầu về kiến thức với người lao động trong nghề điện?

A. Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

B. Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

C. Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

D. Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức: Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

3. Thái độ: Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

4. Sức khỏe: Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Câu 12. Đâu là yêu cầu về kĩ năng với người lao động trong nghề điện?

A. Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

B. Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

C. Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

D. Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức: Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

3. Thái độ: Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

4. Sức khỏe: Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Câu 13. Đâu là yêu cầu về thái độ với người lao động trong nghề điện?

A. Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

B. Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

C. Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

D. Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Đáp án đúng: C

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức: Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

3. Thái độ: Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

4. Sức khỏe: Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Câu 14. Đâu là yêu cầu về sức khỏe với người lao động trong nghề điện?

A. Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

B. Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

C. Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

D. Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Người lao động trong nghề điện dân dụng cần đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Kiến thức: Tối thiểu có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và mạng điện.

3. Thái độ: Yêu thích công việc của nghề điện dân dụng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

4. Sức khỏe: Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Câu 15. Người mắc bệnh nào sau đây không thể lao động trong nghề điện dân dụng?

A. Tim mạch

B. Huyết áp

C. Thấp khớp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Người mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, thấp khớp đều không thể lao động trong nghề điện dân dụng.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên