Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Nghề trồng cây ăn quả có mấy đặc điểm?

A. 3                                                                         B. 4

C. 5                                                                         D. 6

Đáp án: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: A

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Quảng cáo

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: B

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Đối tượng lao động

B. Nội dung lao động

C. Dụng cụ lao động

D. Điều kiện lao động

Đáp án: D

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm

Quảng cáo

Câu 6. Nghề trồng cây ăn quả có mấy yêu cầu đối với người lao động?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

+ Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

+ Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

+ Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Câu 7. Yêu cầu đầu tiên của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

A. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

B. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

C. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Câu 8. Yêu cầu thứ hai của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

A. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

B. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

C. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Câu 9. Yêu cầu thứ ba của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

A. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

B. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

C. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

1. Phải có tri thức về khoa học sinh học, hóa học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất.

2. Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

3. Phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời.

Quảng cáo

Câu 10. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện mấy công việc?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                          D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

Câu 11. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, việc đầu tiên cần làm là:

A. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

B. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

C. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

Câu 12. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, việc cần làm thứ hai là:

A. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

B. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

C. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

Câu 13. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, việc cần làm thứ ba là:

A. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

B. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

C. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nghề trồng trọt, cần thực hiện 3 công việc:

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây.

2. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật.

3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kĩ thuật.

Câu 14. Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là:

A. Cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng

B. Cây ăn quả có giá trị kinh tế cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là: cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Câu 15. Có mấy đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là: cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên