Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện người ta tiến hành tìm hiểu đồng hồ đo điện ở mấy nội dung?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Câu 2. Nội dung đầu tiên cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Quảng cáo

Câu 3. Nội dung thứ hai cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Câu 4. Nội dung thứ ba cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Câu 5. Nội dung thứ tư cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Quảng cáo

Câu 6. Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu mấy cách sử dụng đồng hồ đo điện?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 2 cách sử dụng đồng hồ đo điện:

1. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

2. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

Câu 7. Cách sử dụng đồng hồ đo điện đầu tiên được giới thiệu là:

A. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

B. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 2 cách sử dụng đồng hồ đo điện:

1. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

2. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

Câu 8. Cách sử dụng đồng hồ đo điện thứ hai được giới thiệu là:

A. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

B. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: B

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 2 cách sử dụng đồng hồ đo điện:

1. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

2. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở

Câu 9. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ gồm mấy bước?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

+ Bước 2: Nối mạch điện thực hành

+ Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

Quảng cáo

Câu 10. Bước đầu tiên của đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ?

A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

B. Nối mạch điện thực hành

C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

+ Bước 2: Nối mạch điện thực hành

+ Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

Câu 11. Bước thứ hai của đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ?

A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

B. Nối mạch điện thực hành

C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

+ Bước 2: Nối mạch điện thực hành

+ Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

Câu 12. Bước thứ ba của đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ?

A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

B. Nối mạch điện thực hành

C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

+ Bước 2: Nối mạch điện thực hành

+ Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

Câu 13. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng gồm mấy bước?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng gồm 2 bước:

+ Bước 1: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

+ Bước 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

Câu 14. Bước đầu tiên của sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện trở là:

A. Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

B. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng gồm 2 bước:

+ Bước 1: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

+ Bước 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

Câu 15. Bước thứ hai của sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện trở là:

A. Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

B. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng gồm 2 bước:

+ Bước 1: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

+ Bước 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên