Bear on là gìCụm động từ Bear on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bear on

Ý nghĩa của Bear on là:

  • Ảnh hưởng, tác động

Ví dụ minh họa cụm động từ Bear on:

 
- The judge's character may well BEAR ON the final decision.
Tính cách của vị thẩm phán có thể ảnh hưởng đáng kể tới kết quả cuối cùng.

Nghĩa từ Bear on

Ý nghĩa của Bear on là:

  • Liên quan tới

Ví dụ minh họa cụm động từ Bear on:

 
- They are trying to get information BEARING ON the accident.
Họ đang tìm kiếm thông tin liên quan tới vụ tai nạn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bear on trên, động từ Bear còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp