Bear with là gìNghĩa từ Bear with

Ý nghĩa của Bear with là:

  • Kiên nhẫn, chịu đựng, khoan thứ

Ví dụ minh họa cụm động từ Bear with:

 
-  Please BEAR WITH me a moment while I finish this email.
Xin kiên nhẫn chờ tôi một lát trong khi tôi viết xong email này.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bear with trên, động từ Bear còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp