Cut across là gìCụm động từ Cut across có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Cut across

Ý nghĩa của Cut across là:

  • Đi tắt

Ví dụ minh họa cụm động từ Cut across:

 
- It'll be quicker if we CUT ACROSS the park.
Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta đi tắt qua công viên.

Nghĩa từ Cut across

Ý nghĩa của Cut across là:

  • Tác động, ảnh hưởng đến các nhóm, tầng lớp, ... khác nhau

Ví dụ minh họa cụm động từ Cut across:

 
- The law CUTS ACROSS all social classes.
Bộ luật đó tác động đến mọi tầng lớp xã hội.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cut across trên, động từ Cut còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp