Get back together là gìNghĩa từ Get back together

Ý nghĩa của Get back together là:

  • Bắt đầu lại một mối quan hệ

Ví dụ cụm động từ Get back together

Ví dụ minh họa cụm động từ Get back together:

 
-  We split up a few months ago but GOT BACK TOGETHER last week.
Chúng tôi đã chia tay vào tháng trước nhưng đã quay lại với nhau tuần trước.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Get back together trên, động từ Get còn có một số cụm động từ sau:


g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp