[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Tuyển chọn 10 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án năm 2024 chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 1 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 1.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: Tính:

a) 

2 + 3 = …                   

3 + 3 = …                            

1 + 4 = …                           

2 + 4 = …

b) 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a) 

… + 4 = 6                  

… = 3 + 2                  

3 + … = 7                   

8 = … + 3

b)  5 < ….. < 7

1

….…

3

4

            

Câu 3: Điền dấu > ,< , =

2 + 3 … 4                                  4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3                          3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vào số bé nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vào số lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số bé hơn 10 là: ………….

b. Trong các số từ 0 đến 10:

– Số bé nhất là: …….

-Số lớn nhất là: …..

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

A. 4 hình tam giác

   

B. 5 hình tam giác 

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác. 

Đáp án Đề 1

Câu 1: 

a.

2 + 3 = 5                    

3 + 3 = 6               

1 + 4 = 5               

2 + 4 = 6

b. 

1 + 4 + 3 = 8                                               

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3:

2 + 3 > 4                                4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3                           3 + 3 > 4

Câu 4:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:

Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a) Các số bé hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b) Trong các số từ 0 đến 10:

- Số bé nhất là số 0

- Số lớn nhất là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giácPhòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1: Viết các số từ 0 – 20

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Câu 2: Viết số vào chỗ chấm:

a. Số liền trước của 10 là:…

Số liền sau của 10 là: …

b. Số liền trước của 20 là: …

Số liền sau của 20 là: …

Câu 3: Nhìn hình vẽ , viết phép tính thích hợp:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4: Đặt đề toán rồi giải bài toán sau:

Nam có: 14 lá cờ

Hà có: 5 lá cờ

Cả hai bạn: … lá cờ?

Đề toán:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Giải bài toán theo tóm tắt

Có: 10 bông hoa

Thêm: 6 bông hoa

Có tất cả:… bông hoa?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 34 + 5 > 5 + 34  (…)

b. 34 + 5 < 5 + 34  (…)

c. 34 + 5 = 5 + 34   (…)

Câu 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Hình bên có:

A. 8 hình tam giác

B. 20 hình tam giác

C. 12 hình tam giác

D. 14 hình tam giácPhòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1: Điền số vào ô trống

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2: Điền dấu > , < , =

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3. Viết các số 6; 2; 5; 7; 9:

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………

Câu 4: Nối phép tính với số thích hợp

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:  > , < , =

2 + 2 … 3                                 4 … 2 + 3

1 + 4 … 6                                 5 … 1 + 2

3 + 5 … 7                                 6 … 4 + 4

Câu 6: Điền số:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7: Viết tiếp vào chỗ chấm

Cho các số 0; 1; 2; 3; 4; 5:

a. Hai số hạng cộng lại có kết quả bằng 6 là:

…………………………………………………………….

b. Ba số hạng cộng lại có kết quả bằng 7 là:

……………………………………………………………..

Đáp án Đề 3

Câu 1:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2: Nối ô trống với số thích hợp

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3: Điền số thích hợp?

8 < …..                           9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                           10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5: Tính:

a. 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

b.

5 + 0 + 2 = ….                                  6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..                                  4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối ô trống với số thích hợp:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

Đáp án Đề 4

Câu 1:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2: 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7:

D. 5 hình vuôngPhòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1: Vẽ thêm hình cho bằng nhau

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2: Điền > , < , =

3 ….. 5             5 ….. 3           2 ….. 4                      4 ….. 2

1 + 2 + 3 ….. 6                     2 + 2 + 3 …..8

Câu 3: Điền số thích hợp

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5: Số?

5 = 1 + … + …                                 8 = 1 + … + …

6 = 2 + … + …                                 9 = 2 + … + …

7 = 3 + … + …                                 10 = 4 + … + …

Câu 6: Viết vào chỗ chấm

Cho các số 0; 1; 2; 3; 4; 5.

a. Các cặp số mà khi cộng có kết quả bằng 3 là:…………………………

b. Các cặp số mà khi cộng có kết quả bé hơn 3 là: ……………………..

Câu 7: Viết phép tính thích hợp

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Đáp án Đề 5

Câu 1:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1: Điền số thích hợp:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2: 

Khoanh vào số bé nhất: 3; 5 ; 7 ; 9

Khoanh vào số lớn nhất: 2 ; 4 ; 6 ; 8

Câu 3: Điền dấu > ,< ,=

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)


Câu 4: Tính

1 + 7 = …             5 + 3 = …                                  2 + 6 = …

3 + 6 = …           1 + 2 + 4 = …                            3 + 2 + 1 = …

Câu 5: Viết phép tính thích hợp

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6: Số?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7: Chọn đáp án đúng

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Hình bên có: 

A. 3 hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

Đáp án Đề 6

Câu 1:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7:

B. 4 hình tam giácPhòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

1 + … = 3  

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …                                                      4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …                                                       3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

5 > … > … > 2                                           7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Toàn có 3 viên bi , Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Hình bên có:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Đáp án Đề 7

Câu 1:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7:

-S

Câu 8:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Câu 1: Số?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2: Điền dấu (+ , –) thích hợp:

2 … 1 = 3            3 … 2 = 5            4 … 2 = 2            6 … 2 = 4

Câu 3: Tính

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4: Tính

6 – 4 – 1 = …                                         4 – 2 – 1 = …

5 – 3 – 1 = …                                         8 – 2 – 3 = …

Câu 5: Điền dấu > , < , =

3 – 1 ….. 3                                               3 – 1 ….. 3 – 2

5 – 3 – 1 = …..                                         4 – 3 ….. 3 – 2

Câu 6: Điền số thích hợp

6 – 1 = …       5 – 2 = …           8 – … = 4                 2 + … = 10

6 – … = 1       5 – … = 2             9 – … = 5               10 – … = 7

Câu 7: Viết phép tính thích hợp

Lan có 3 quyển vở. Cô giáo cho Lan thêm 2 quyển vở. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 8: Điền vào chỗ chấm

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Hình bên có:

… hình vuông

… hình tam giác

… hình tròn

Đáp án Đề 8

Câu 1:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 3:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 4:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 5:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 6:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 7:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Câu 8:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

Bài 1: Số 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)                                                                                                                                                                                                                    

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống  

     [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)                                                                                             

Bài 3: Tính (2 điểm)

1 + 6 =

3 + 2 =

4 + 1 =                              

Bài 4: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống

3 …. 5

4 ….2

1.… 3

Bài 5

a, Khoanh tròn vào số lớn nhất:

7   ;    6   ;    8    ;    2   ;   10

b, Khoanh tròn vào số bé nhất :

3  ;    0   ;    4    ;    10   ;    1

Bài 6: Viết các số  7 ; 10 ; 2 ; 8 ; 5 (2 điểm)

 a. Theo thứ tự từ bé đến lớn :………………………………………

 b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………..

Bài 7: Viết số và dấu để có phép tính thích hợp. (1 điểm)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Bài 8: (1 điểm)

Hình vẽ bên có:               [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)                         

a) ............ hình vuông.                                                               

b)  ............. hình tam giác.

Đáp án Đề 9

Bài 1: Số (1 điểm)

Viết đúng số vào mỗi ô vuông được 0,25 điểm 

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

                                                                                                                                                                                                          

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (1 điểm)

Điền đúng và đầy đủ vào ô trống 1 điểm    

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)                                                                                                                                                                                       

Bài 3: Tính (2 điểm)

1 + 6 = 7

3 + 2 = 5

4 + 1 = 5                          

Bài 4: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống

3 < 5

4 > 2

1 < 3

Bài 5: (1 điểm)

a) Khoanh vào số lớn nhất đúng 0,5 điểm     [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

b) Khoanh vào số bé nhất đúng 0,5 điểm       [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

Bài 6: Viết các số 7 ; 10 ; 2 ; 8 ; 5 (2 điểm)

Sắp xếp mỗi ý đúng 1 điểm.

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn : 2 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : 10 ; 8 ; 7 ; 5 ; 2

Bài 7: Viết số và dấu để có phép tính thích hợp. (1 điểm)

Ví dụ: Viết đúng phép tính thích hợp 1 điểm


[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)


Bài 8: (1 điểm)

Viết đúng mỗi ý 0,5 điểm.

Hình vẽ bên có:         [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)                                   

a) 2 hình vuông.

b) 5 hình tam giác.Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Bài 1: Tính 

2 + 1 =      

3 + 2 =      

2 + 2 =      

1 + 3 =      

3 + 0 =      

0 + 4 =      

1 + 1 =      

5 + 0 =      

Bài 2:  Tính 

1 + 1 =

2 + 2 =

3 + 1 =

Bài 3:    

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

 0 + 4......4 + 1                0 + 5.......3 + 1

    

1 + 2......2 + 1                3 + 2.......1 + 3               

Bài 4:  Số?

1 + 3   = .....                  .... + 4   = 5

2 + ...  = 4                       3 +....  = 3


Bài 5:  Trong hình bên:           

 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề)

a) Có ....... hình tam giác?

b) Có ........hình vuông?

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên