Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 - 2023 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 1 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 1.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Số? 


Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 2. Số? 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 3. Điền >, <, =

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất   

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                                                   

Câu 4. Tính:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                                                       

Câu 5. Tính:

3 + 2 = …             5 + 0 = …             2 + 2 + 1 = … 

4 + 1 = …             2 + 2 = …             3 + 2 + 0 = …


Câu 6. Hình dưới có … hình tam giác.

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1.

a) Viết các số từ 0 đến 10: ...............................................

b) Viết theo mẫu:

2: Hai                                       3: ……                                       7: ……                   

Câu 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                                               

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                 

Câu 3. Tính:

a) 1 + 1 = …                   2 + 0 = …                       3 + 2 = …                       1 + 2 = …

b) Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

c) 2 + 1 + 1 = …..                                 3 + 0 + 2 = …..

Câu 4. Số?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 5. Khoanh vào số lớn nhất:

a)                  2                   5                       7                         9

b)                  4                  1                       6                         8


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1.

a) Viết số: 

      0


     2


      4

     5


      7

     8


    10


b) Đọc số theo mẫu:  

3: Ba                     7: …..                   10: …..

Bài 2.

a) Tính:

2 + 1 = …..                     2 + 3 = …..                     2 + 2 = …..

1 + 2 = …..                     5 + 0 = …..                     3 + 0 = …..

b) Tính:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                                                                  

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:       

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

     Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 5: Viết số: ?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

          


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1. Viết các số 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 theo thứ tự bé dần: 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Số?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Tính: 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất         

Bài 5. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 ..... 2                  6 ..... 6                  4 ..... 5

10 ..... 7                  1 + 2 ..... 3                  4 .....  1 + 2

Bài 6. Cho hình vẽ:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Hình vẽ trên có:

Có ….. hình tam giác.

Có ….. hình vuông.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống: 

        0     3      6


     8  

      9
        5
     2Bài 2. Số?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

10 ... 4                  5 ... 9                    10 ... 10

3 ... 5                    5 ... 1                    7 ... 2

1 ... 8                    8 ... 9                    2 + 2 ... 1 + 4 

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 2 = …                       3 + 2 = …                       2 = … + 1

4 – 2 = …                        … + … = 5                     3 = 2 + …

Bài 5. Tính:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bài 6. Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1. Tính:

2 + 1 = ...                          3 + 2 = ...                 2 + 2 = ...   

1 + 3 = ...                         3 + 0 = ...                 0 + 4 = ...                

Bài 2. Tính:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                                                                                    

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 + 4 ... 4 + 1                             0 + 5 ... 3 + 1

1 + 2 ... 2 + 1                             3 + 2 ... 1 + 3               

Bài 4. Số?

1 + 3 = ...                 ... + 4 = 5                        2 + ...  = 4                  3 + … = 3

Bài 5. Cho hình vẽ:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Có ... hình tam giác.

Có … hình vuông.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Bài 1. Số?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Viết các số 0;  7;  10;  4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………..………………………………………...

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………..…………………………….…..

Bài 3. Tính: 

a) 

1 + 3 = …                   3 + 1 = …                     3 + 2 = …

1 + 1 + 1 = …             2 + 1 + 1 = …               1 + 0 + 2 = …

b)

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Điền >, <, =

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất      

Bài 5. Số? 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Bài 1. Số? 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Tính

a)       2            3            2               3 

         +1         +2          +2             +1  

         ....          ....         ....              ....                     

b) 1 + 2 + 1 = ………..                      3 + 0 – 1 = ………

Bài 3. Số? 

1 + ... = 4                      3 -  ... = 1                        ... + 4 = 5

Bài 4. > < = ? 

a)  0 ... 1                  7 ... 7               8 ... 5               3 ... 9   

b) 2 ... 0 + 4                    2 + 2 ... 3                         3 – 1 ... 1 + 1                              

Bài 5. Hình vẽ dưới:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất 

Bài 6. Viết phép tính thích hợp: 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

Bài 1. 

a/ Khoanh tròn vào số lớn nhất: 1; 2 ; 5 ; 10; 8 ; 9 ;  4 ; 3 ; 6 ;7.

b/ Khoanh tròn vào số bé nhất:  5; 6 ; 3 ;   4 ; 1;  8 ; 9 ; 2 ; 7;  10

Bài 2. Tính: 

 a)

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

b) 

2 + 2 = …..                                 4 + 0 + 1 = …..  

3 + 1 + 1 = …..                          3 + 0 + 2 = …..

Bài 3.Viết các số  5; 8; 2; 3 ; 1.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………

Bài 4. Hình:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Có …… hình tam giác.

Có …… hình vuông.

Có …… hình tròn.

Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1 + 2 … 5                   2 + 3 … 3

4 + 1 … 4                   2 + 1 … 3

Bài 6. Viết phép tính thích hợp 

a)

Có                    : 3 con gà

Mua thêm        : 2 con gà

Tất cả có          : … con gà? 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Bài 1 (1 điểm) Số?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2+3=.....                                  1+2=......

4+1=.....                                  3+0=......

1+3=.....                                  1+1=......

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1+2.....2+1                            5.....1+3                            4.....1+1

2+2......5                               3.....1+2                            2+0.....2+1

Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Bài 6 (2 điểm) 

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhấtPhòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 11)

Bài 1 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1.....5                2+3.....6                7.....1+3

4.....3                8......8                  10......10

Bài 2 (2 điểm) Tính:

1 + 4 =......                                         1 + 1 =.......

2 + 3 =......                                        2 + 0 =.......

2 + 2 =......                                        3 + 2 =.......

Bài 3 (2 điểm) Viết các số 5, 1, 6, 3, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (1 điểm) Số?

1

2


4
107


Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Bài 6 (2 điểm) Số?

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn, có ….hình vuông

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 12)

Bài 1 (2 điểm) Viết các số 7, 5, 1, 8, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2 + 2 =........                                           1 + 3 =........                                           0 + 5 =.......

1 + 4 =........                                           1 + 1 =........                                           2 + 3 =.......

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2......3                                                   4.....5                                                   3.....1

1 + 0.......0 + 1                                     2 + 1.......3                                           5 + 0........4

Bài 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 6 (2 điểm) Số?

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn.

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 13)

Bài 1 (2 điểm) Tính:

1 + 3 =......                                           3 + 2 =.......                                           5 + 0 =......

0 + 4 =......                                           1 + 4 =.......                                           2 + 1 =.......

Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 ..... 5                                               2 ..... 1                                             4 .... 0

1 + 1 ..... 2                                      1 + 2 ...... 2 + 2                                  5 + 0 ...... 0 + 5

Bài 3 (2 điểm) Vẽ mũi tên từ số bé sang số lớn (theo mẫu)

Mẫu:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài toán:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

+ Trên hình vẽ có …. bạn nhỏ.

+ Cầu vồng có …. màu.

+ Trên hình vẽ có …. cây lớn.

+ Trên hình vẽ có …. chú bướm.

+ Trên hình vẽ có …. chú bọ cánh cứng.

+ Trên hình vẽ có …. chú chuồn chuồn.

Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, có …hình tam giác.

Chiếc ô tô màu xanh có ….hình vuông.

Ngôi nhà màu vàng có …hình chữ nhật.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 14)

Bài 1. Cho các số 7, 10, 4, 5, 1, 3; hãy sắp xếp các số theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 2. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 ..... 4                                             6 ....... 10                                             8 ..... 2

1 + 2 ...... 0                                     2 + 3 ........ 1 + 4                                   3 + 0 ...... 1 + 2

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài toán:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

+ Trên hình vẽ có …. bút chì, …. quyển sách, …. thước kẻ, …. cặp sách, …. cục tẩy.

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, ….hình chữ nhật, ….hình tam giác, ….hình vuông.

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 15)

Bài 1. Số? 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Tính: 

1 + 4 = ..........                                               3 + 0 + 1 = ..........           

2 + 2 = ..........                                               2 + 1 + 1 = ..........

4 + 0 = ..........                                               4 + 1 + 0 = ..........

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm;                                                             

2 … 2 + 3                        4 … 4 + 0                        3 + 1 … 3 + 0

5 … 2 + 2                       3 … 1 + 1                       2 + 3 … 4 + 0                  

Bài 4. Viết các số 0, 1, 7, 3, 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................................................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..........................................................................................

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

  Bài 6. Hình bên có: 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

        ....... hình vuông


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 16)

Bài 1. Điền số: 

       0      2


     4

      5


       9

     8


      3

       2
        9     2


     4

      5


 9


7
47

8


Bài 2. Viết các số  9, 7, 1, 3, 5, 6:

  • Theo thứ tự từ bé đến lớn: ..........................................................
  • Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..........................................................

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

0 … 1                   3 … 9                   8 … 5

10 … 6                 7 … 7                  4 … 8

Bài 4. Tính: 

3 + 2 =   .............                  4 + 0 =  .............            

2 + 3 =  ..............                  0 + 3 =  .............

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Bài 6. Số?

       Hình dưới đây có:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 17)

Câu 1. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

a) 10 ... 7                         4 ... 5

b) 8 ... 4 + 4                    1 + 3 ... 1 + 2 

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

a) 

              1          4


          6


b) 

               6


            4


            2Câu 3. Tính:

   a/ 2 + 1 + 2 = ……..                                            1 + 1 + 1 = ……... 

   b/ 1 + 2 + 1 = ……..                                            2 + 0 + 1 = ……...

Câu 4. Tính: 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 5. Số:

 a/ 2 + ….. = 4                                               3 + ….. = 5

 b/ 4 = 1 +  …..                                           5 = ….. + 4 

Câu 6: Viết các số 5, 2, 4, 10, 7:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………………. 

Câu 7. Viết phép tính thích hợp: 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 18)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Bài 1. Số? 

Câu a:  Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                             

Trong các số trên:

Câu b: Số bé nhất là: …                  Số lớn nhất là: …

Câu c: 3 + 2 = …                            3 + 1 = …

Câu d: 2 + 3 = …                           0 + 5 = ….

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu a. 5 + … = 5

            A. 1                            B. 0                       C. 5                   D. 2

Câu b. Số ngôi sao có trong hình vẽ bên là:


Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

A. 5                         B. 7                         C. 8                        D. 9

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

2 + 2 … 2 + 1                                                      5 + 0 … 2 + 3

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Tính:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 2. Viết các số 2; 6; 4; 0; 8. 

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………..

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính cộng thích hợp vào ô trống.

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 19)

Bài 1. Số?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 5: Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 7: Tính

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất                                     

Bài 8. Hình vẽ bên có:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Bài 9.Viết phép tính thích hợp:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

                                                                                                 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 20)

Bài 1. Nối theo mẫu:


Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Bài 2. Xếp các số 1, 5, 9, 3, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn:

............................................................................................................................................

Bài 3. Tính:

a) 2 + 2 = ..........   3 + 2 = ...........       3 + 0 = .........         3 + 1 = .........

b) 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

c) 2 + 1 + 1 = ...                        2 + 3 + 0 = ...

Bài 4. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

3 + 2 ... 5              0 + 3 ... 2 + 1

1 + 3 ... 5              1 + 2 ... 3 + 1

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất


Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 2 = ... + ...


Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.