Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Tuyển chọn 20 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 1 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 1.

Ma trận đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập hợp (không qua 10 phần tử); thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10;

Số câu

1

2

1

2

1

2

3

6

Câu số

Câu 1

Câu 5,6

Câu 2

Câu 7, 8

Câu 3

Câu 9, 10Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

HÌNH HỌC: - Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

Số câu1
1


Câu sốCâu 4


Số điểm1,0
1,0


Tổng

Số câu

1

2

2

2

1

2

4

6

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

4,0

6,0

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Bài 1. Số? 

Câu a:

 Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)                               

Trong các số trên:

Câu b: Số bé nhất là: …                  Số lớn nhất là: …

Câu c: 3 + 2 = …                            3 + 1 = …

Câu d: 2 + 3 = …                           0 + 5 = ….

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu a. 5 + … = 5

 A. 1                            B. 0                       C. 5                   D. 2

Câu b. Số ngôi sao có trong hình vẽ bên là:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

A. 5                         B. 7                         C. 8                        D. 9

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

2 + 2 … 2 + 1                                                      5 + 0 … 2 + 3

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Tính:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 2. Viết các số 2; 6; 4; 0; 8. 

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………..

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính cộng thích hợp vào ô trống. 


Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. Số?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 8: Hình vẽ bên có:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1. Nối theo mẫu:


Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 2. Xếp các số 1, 5, 9, 3, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn:

............................................................................................................................................

Bài 3. Tính:

a) 2 + 2 = ..........             3 + 2 = ...........       3 + 0 = .........         3 + 1 = .........

b) 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

c) 2 + 1 + 1 = ...                        2 + 3 + 0 = ...

Bài 4. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

3 + 2 ... 5              0 + 3 ... 2 + 1

1 + 3 ... 5              1 + 2 ... 3 + 1

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 2 = ... + ...


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1. Số?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 2. Tính:

2 + 3 = .....                                                            1 + 2 = ......

2 + 3 = .....                                                           3 + 0 = ......

1 + 3 = .....                                                           1 + 1 = ......

Bài 3. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 + 2 ..... 2 +1                                    5 ...... 1 + 3                                     4 ..... 1 + 1

2 + 2 ....... 5                                      3 ....... 1 + 2                                      2 + 0 ...... 2 + 1

Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 6 (2 điểm) 

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 ..... 5                             2 + 3 ..... 6                          7 ...... 1 + 2

4 ..... 3                             8 ...... 8                             10 ....... 10

Bài 2 (2 điểm) Tính:

1 + 4 = ......                                                            1 + 1 = ......

2 + 3 = ......                                                            2 + 0 = .......

2 + 2 = ......                                                            3 + 2 = .......

Bài 3 (2 điểm) Viết các số 5, 1, 6, 3, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (1 điểm) Số?

1

2


4
107


Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 6. Số?

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn, có ….hình vuông

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1 (2 điểm) Viết các số 7, 5, 1, 8, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2 + 2 =......                               1 + 3 = .....                           0 + 5 = ......

1 + 4 = .....                               1 + 1 = ......                          2 + 3 = ......

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 ...... 3                                       4 ...... 5                                      3 ...... 1

1 + 0 ...... 0 + 1                          2 + 1 ...... 3                                5 + 0.....4

Bài 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 6 (2 điểm) Số?

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn.

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1. Số? 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Câu 2. Số? 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Câu 3. Điền >, <, =

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

 Câu 4. Tính:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Câu 5. Tính:

3 + 2 = …             5 + 0 = …             2 + 2 + 1 = … 

4 + 1 = …             2 + 2 = …             3 + 2 + 0 = …

Câu 6. Hình dưới có … hình tam giác.

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Câu 1.

a) Viết các số từ 0 đến 10: ...............................................

b) Viết theo mẫu:

2: Hai                                       3: ……                             7: ……                   

Câu 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

 Câu 3. Tính:

a) 1 + 1 = …                   2 + 0 = …                       3 + 2 = …                       1 + 2 = …

b) 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

c) 2 + 1 + 1 = …..                                 3 + 0 + 2 = …..

Câu 4. Số?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Câu 5. Khoanh vào số lớn nhất:

a)                  2                   5                       7                         9

b)                  4                  1                       6                         8


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

Bài 1.

a) Viết số: 

        0


     2


   4

     5


     7

      8     


   10


b) Đọc số theo mẫu:  

3: Ba                     7: …..                   10: …..

Bài 2.

a) Tính:

2 + 1 = …..                     2 + 3 = …..                     2 + 2 = …..

1 + 2 = …..                     5 + 0 = …..                     3 + 0 = …..

b) Tính:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:       

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 5: Viết số: ?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Bài 1. Viết các số 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 theo thứ tự bé dần: 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 2. Số?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 3. Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 4. Tính:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề) 

Bài 5. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 ..... 2                  6 ..... 6                  4 ..... 5

10 ..... 7                 1 + 2 ..... 3             4 .....  1 + 2

Bài 6. Cho hình vẽ:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Hình vẽ trên có:

Có ….. hình tam giác.

Có ….. hình vuông.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 11)

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống: 

        0     3     6


      8

      9
     5
      2Bài 2. Số?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

10 ... 4                  5 ... 9                    10 ... 10

3 ... 5                    5 ... 1                    7 ... 2

1 ... 8                    8 ... 9                    2 + 2 ... 1 + 4 

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 2 = …                       3 + 2 = …                       2 = … + 1

4 – 2 = …                        … + … = 5                     3 = 2 + …

Bài 5. Tính: 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 6. Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 12)

Bài 1. Tính:

         2 + 1 = ...                          3 + 2 = ...                 2 + 2 = ...   

         1 + 3 = ...                         3 + 0 = ...                 0 + 4 = ...                

Bài 2. Tính:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 + 4 ... 4 + 1                             0 + 5 ... 3 + 1

1 + 2 ... 2 + 1                             3 + 2 ... 1 + 3               

Bài 4. Số?

 1 + 3 = ...                 ... + 4 = 5                        2 + ...  = 4                  3 + … = 3

Bài 5. Cho hình vẽ:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Có ... hình tam giác.

Có … hình vuông.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 13)

Bài 1. Số?

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 2. Viết các số 0;  7;  10;  4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………..………………………………………...

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………..…………………………….…..

Bài 3. Tính: 

a) 

1 + 3 = …                   3 + 1 = …                     3 + 2 = …

1 + 1 + 1 = …             2 + 1 + 1 = …               1 + 0 + 2 = …

b)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 4. Điền >, <, = vào chỗ chấm:

 2  …  4                                                      2 + 2 … 3

2 + 1 …  1 + 2                                         3 + 2 … 5

Bài 5. Số? 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 14)

Bài 1. Số? 


Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 2. Tính:           

a)       2            3            2               3 

         +1         +2          +2             +1  

         ....          ....         ....              ....                     

b) 1 + 2 + 1 = ………..                      3 + 0 – 1 = ………

Bài 3. Số? 

1 + ... = 4                      3 -  ... = 1                        ... + 4 = 5

Bài 4. > < = ? 

a)  0 ... 1                  7 ... 7               8 ... 5               3 ... 9   

b) 2 ... 0 + 4                    2 + 2 ... 3                         3 – 1 ... 1 + 1                              

Bài 5. Hình vẽ dưới: 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Có ... hình vuông.

Bài 6. Viết phép tính thích hợp: 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 15)

Bài 1. 

a/ Khoanh tròn vào số lớn nhất: 1; 2 ; 5 ; 10; 8 ; 9 ;  4 ; 3 ; 6 ;7.

b/ Khoanh tròn vào số bé nhất:  5; 6 ; 3 ;   4 ; 1;  8 ; 9 ; 2 ; 7;  10

Bài 2. Tính: 

a) 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

b) 

2 + 2 = …..                                 4 + 0 + 1 = …..  

3 + 1 + 1 = …..                          3 + 0 + 2 = …..

Bài 3.Viết các số  5; 8; 2; 3 ; 1.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………

Bài 4. Hình:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Có …… hình tam giác.

Có …… hình vuông.

Có …… hình tròn.

Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1 + 2 … 5             2 + 3 … 3

4 + 1 … 4             2 + 1 … 3

Bài 6. Viết phép tính thích hợp 

a)     Có                    : 3 con gà

        Mua thêm        : 2 con gà

        Tất cả có          : … con gà? 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 16)

Bài 1 (2 điểm) Tính:

1 + 3 = ......                3 + 2 = .......                5 + 0 = .....

0 + 4 = ......                1 + 4 = .......                2 + 4 = ......

Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 ..... 5                             2 ...... 1                             4 ...... 0

1 + 1 ...... 2                     1 + 2 ...... 2 + 2                     5 + 0 ...... 0 + 5

Bài 3 (2 điểm) Vẽ mũi tên từ số bé sang số lớn (theo mẫu)

Mẫu:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài toán:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

+ Trên hình vẽ có …. bạn nhỏ.

+ Cầu vồng có …. màu.

+ Trên hình vẽ có …. cây lớn.

+ Trên hình vẽ có …. chú bướm.

+ Trên hình vẽ có …. chú bọ cánh cứng.

+ Trên hình vẽ có …. chú chuồn chuồn.

Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, có …hình tam giác.

Chiếc ô tô màu xanh có ….hình vuông.

Ngôi nhà màu vàng có …hình chữ nhật.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 17)

Bài 1. Cho các số 7, 10, 4, 5, 1, 3; hãy sắp xếp các số theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 2. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 ...4                                6 ..... 10                                8 ..... 2

1 + 2 ..... 0                      2 + 3 ...... 1 + 4                      3 + 0 ..... 1 + 2

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài toán:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

+ Trên hình vẽ có …. bút chì, …. quyển sách, …. thước kẻ, …. cặp sách, …. cục tẩy.

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, ….hình chữ nhật, ….hình tam giác, ….hình vuông.

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 18)

Bài 1. Số? 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 2. Tính: 

1 + 4 = ..........                                               3 + 0 + 1 = ..........           

2 + 2 = ..........                                               2 + 1 + 1 = ..........

4 + 0 = ..........                                               4 + 1 + 0 = ..........

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm;                                                             

2 … 2 + 3                        4 … 4 + 0                        3 + 1 … 3 + 0

5 … 2 + 2                       3 … 1 + 1                       2 + 3 … 4 + 0                  

Bài 4. Viết các số 0, 1, 7, 3, 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................................................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..........................................................................................

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 6. Hình bên có: 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 19)

Bài 1. Điền số: 

        0     2


    4

     5       


    9

     8


   3

    2
       9     2


    4

     5


9


7
47

8

Bài 2. Viết các số  9, 7, 1, 3, 5, 6:

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ..........................................................

Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..........................................................

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

0 … 1                   3 … 9                    8 … 5

10 … 6                 7 … 7                    4 … 8

Bài 4. Tính: 

3 + 2 =   .............          .      4 + 0 = .............

2 + 3 =  .............                  0 + 3 =  ............

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Bài 6. Số?

       Hình dưới đây có:

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 20)

Câu 1. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

a) 10 ... 7                         4 ... 5

b) 8 ... 4 + 4                    1 + 3 ... 1 + 2 

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

a) 

              1           4


             6


b) 

             6


          4


            2    Câu 3. Tính:

a/ 2 + 1 + 2 = ……..                                            1 + 1 + 1 = ……... 

b/ 1 + 2 + 1 = ……..                                            2 + 0 + 1 = ……...

Câu 4. Tính: 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)

Câu 5. Số:

a/ 2 + ….. = 4                                               3 + ….. = 5

b/ 4 = 1 +  …..                                              5 = ….. + 4 

Câu 6: Viết các số 5, 2, 4, 10, 7:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………….

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………………. 

Câu 7. Viết phép tính thích hợp: 

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (20 đề)


Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên