Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. tent       B. lettuce       C. menu        D. chicken

2. A. bread       B. healthy C. weather       D. tea

3. A. noodle       B. food       C. foot       D. cool

4. A. tired       B. high        C. tin       D. wine

II. Choose the best answer (A, B, C or D)

1. There/ be/ lot of/ tree/ park/.

A. There is a lot of trees in this park.

B. There are a lot of trees in this park.

C. There be a lot of trees in this park.

D. There are lot of trees in this park.

2. We love __________ kites in the summer.

A. fly       B. flying       C. to fly       D. flies

3. My mother buys me a __________ of toothpaste.

A. pair       B. dozen       C. tube       D. bar

4. Would you like __________ iced coffee?

A. some       B. a       C. any       D. many

III. Read the passage and do the tasks that follow.

Nam is a student. He is twelve years old. His father is a doctor. He is forty years old. His mother is a teacher. She is thirty-six years old. He has a brother and a sister. His brother is an engineer. He is twenty years old. His sister is a student. She is fifteen.

A. True (T) or False (T).

1. Nam is twelve years old.       ____________

2. Nam’s father is a nurse.       ____________

3. Nam has a brother.       ____________

4. His sister is fifty.       ____________

B. Answer the questions.

1. What does Nam’s mother do?

_________________________________________________

2. How many people are there in Nam’s family?

_________________________________________________

IV. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first

Quảng cáo

1. I want some milk.

I would __________________________________________

2. What about going to the beach?

Let’s ____________________________________________

Đáp án

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D 2. D 3. C 4. C

II. Choose the best answer (A, B, C or D)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. B

Giải thích: cấu trúc there are + danh từ số nhiều

Dịch: Có rất nhiều cây trong công viên này.

2. B

Giải thích: Loving + Ving

Dịch: Chúng tôi thích thả diều vào mùa hè.

3. C

Giải thích: a tube of toothpaste: một tuýp kem đánh răng

Dịch: Mẹ mua cho tôi 1 tuýp kem đánh răng

4. A

Giải thích: some + danh từ không đếm được

Dịch: Bạn có muốn uống chút cà phê đá không?

III. Read the passage and do the tasks that follow.

A. True (T) or False (T).

1. T

2. F

3. T

4. F

B. Answer the questions.

1. She is a teacher.

2. There are 5 people in his family.

IV. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first

1. I would like some milk.

2. Let’s go to the beach.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-2.jsp


s