Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 3)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the rest

Quảng cáo

1. A. spring       B. white       C. onion       D. wind

2. A. pea       B. bean       C. healthy       D. tea

3. A. brown       B. cow       C. bowl       D. owl

4. A. full       B. much       C. hungry       D. bus

II. Circle the best words or phrases to complete the sentences

1. What is ___________ dinner today? – There is some meat and some rice.

A. in       B. on       C. at       D. for

2. My daughter ___________ jogging every morning.

A. goes       B. does       C. has       D. gets

3. I don’t have ___________ oranges but I have ___________ apples.

A. any/ any       B. some/ any       C. some/some       D. any/ some

4. Miss. Chi has full lips and ___________

A. teeth small white       C. white small teeth

B. white teeth small       D. small white teeth

III. Read the following passage and then do the tasks that follow.

South Vietnam enjoys a tropical climate, so there are two seasons all year round. They are known as the dry season and the rainy season. It’s very hot in the dry season, but it’s cool in the rainy season. In the dry season, we often go camping and swimming. In the rainy season we don’t often go out. We sometimes go fishing in the morning because it often rains in the afternoon.

A. Tick True or False.

FACTS T F
1. There are two seasons in the south of Vietnam.
2. It’s very cold in the dry season.
3. They often go camping and swimming in the rainy season.
4. In the rainy season, it often rains in the afternoon.

B. Answer the following sentences

Quảng cáo

1. How many seasons are there in South Vietnam?

...............................................................................................................

2. What do they do in the dry season?

................................................................................................................

3. Is it cool in the dry season?

..............................................................................................................

4. Why do they go fishing in the morning? ...................................................................................................................

IV. Complete the sentences, using the words given

1. What/ Nam/ do/ when/ it/ hot?

_______________________________________________________

2. There/ not/ any/ bottles/ cooking oil/ the kitchen.

_______________________________________________________

Đáp án

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the rest

1. B 2. C 3. C 4. A

II. Circle the best words or phrases to complete the sentences

1. D

Giải thích: what’s for dinner?: bữa tối có món gì?

Dịch: Bữa tối nay có món gì vậy? – Có chút thịt và cơm.

2. A

Giải thích: go jogging: đi tản bộ, đi dạo

Dịch: Con gái tôi đi dạo vào mỗi buổi sáng.

3. A

Giải thích: not…any + danh từ đến được số nhiều

Some + danh từ đến được số nhiều

Dịch: Tôi không có quả cam nào nhưng tôi có vài quả táo.

4. D

Dịch: Cô Chi có răng trắng nhỏ.

III. Read the following passage and then do the tasks that follow.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Tick True or False.

1. T

2. F

3. F

4. T

B. Answer the following sentences

1. There are two seasons in South Vietnam.

2. In the dry season, they often go camping and swimming.

3. No, it isn’t.

4. Because it often rains in the afternoon.

IV. Complete the sentences, using the words given

1. What does Nam do when it’s hot?

2. There aren’t any bottles of cooking oil in the kitchen.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-2.jsp


s