Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án (Đề 5)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

1. A. patient     B. international     C. active     D. classmate

2. A. bedroom     B. serious     C. terrible     D. leg

3. A. bathroom     B. cook     C. look     D. foot

4. A. check     B. change     C. choir     D. kitchen

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. The wardrobe is _________ the fridge and the bed.

A. next     B. behind     C. between     D. front

2. This is Mr. Robin. He is _________ engineer.

A. an     B. a     C. the     D. X

3. Every day, my mother ___________ the washing up.

A. has     B. does     C. makes     D. gets

4. Linda _____________ English lessons on Tuesday and Friday.

A. have     B. is having     C. has     D. had

5. Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. talkative     B. shy     C. active     D. confident

6. Would you like __________ to the cinema?

A. to going     B. going     C. go     D. to go

III. Find the mistakes in each sentence and correct it.

1. We is having a big party tomorrow. __________________

2. How many desk are there in the room? __________________

3. Every day, I goes to school on foot. __________________

4. Are there any pictures in the wall? __________________

IV. Fill in the blank with the given words. There are two words left.

Quảng cáo

can    has     and    in    has    got

I’m Anna. I’m at grade 6. I live (1) ____________ a peaceful house in the countryside with my family. My neighborhood is very nice (2) ____________ quiet. My house is my favorite place. There is a yard (3) ____________ my house, so I can play sports or games with my elder brother. There is also a small pool so that I can swim in the summer. My house is small but it (4) ____________ a garden. There are many flowers in the garden and there are tall trees around my house. I love gardening so much.

V. Read the passage and check if the statements are true (T) or false (F)

Hi. I’m Lan. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. His name’s Ha. He’s a teacher. He’s forty years old. This is my mother. Her name’s Nga. She’s thirty – five. She’s a teacher, too. This is my sister, Hoa. She’s fifteen. She’s a student. I’m her brother.

1. Lan is a student. ___________

2. His father is a teacher. ___________

3. Lan’s mother isn’t a teacher. ___________

4. Her sister, Hoa is thirteen. ___________

VI. Make questions for the underlined words.

1. Who __________________________________________________________?

- Mr. An teaches m3 English

2. How___________________________________________________________?

- I’m twelve years old.

ANSWER KEYS

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

1.A

2.B

3.A

4.C

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Đáp án Giải thích

1

C

Between…and…: ở giữa

Dịch: Tủ quần áo ở giữa tủ lạnh và chiếc giường.

2

A

An + danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên âm.

Dịch: Đây là ngài Robin. Ông ấy là một kỹ sư.

3

B

Câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every day”

Dịch: Mỗi ngày, mẹ tôi đều giặt giũ.

4

C

Have + tên môn học

Dịch: Linda học tiếng Anh vào thứ ba và thứ sáu.

5

B

Shy: rụt rè, nhút nhát

Dịch: Clara là một cô bé nhút nhát. Cậu ấy chẳng nói chuyện nhiều khi gặp bạn mới.

6

D

Would you like to V: lời rủ rê ai đó làm gì

Dịch: Bạn có muốn đi đến rạp chiếu phim không?

III. Find the mistakes in each sentence and correct it.

Quảng cáo

1. is ↠ are

2. desk ↠ desks

3. goes ↠ go

4. in ↠ on

IV. Fill in the blank with the given words. There are two words left.

1 - in

2 - and

3 - behind

4 - has

V. Read the passage and check if the statements are true (T) or false (F)

1. T

2. T

3. F

4. F

VI. Make questions for the underlined words.

1. Who teaches you English?

2. How old are you?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên