Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. hand        B. face        C. table       D. tomato

2. A. meat        B. head        C. season       D. sea

3. A. summer        B. funny       C. much        D. tube

4. A. orange        B. monster       C. long        D. cold

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. My teacher ____________ good-looking.

A. are       B. is        C. be       D. am

2. __________ you like a cold drink?

A. Have       B. Should        C. Would       D. Will

3. I want to eat some ____________.

A. cake       B. drink        C. juice       D. biscuits

4. The body part between the head and the shoulder is the ___________.

A. neck       B. finger        C. hand        D. hair

5. ___________ is a bottle of cooking oil?

A. What        B. How often        C. When        D. How much

6. We go ___________ a picnic once a month.

A. to        B. for        C. on       D. at

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. My father can (swim) ______________.

2. I (do) ______________ my homework now.

3. He usually (go) ______________ to the movies.

4. She wants (play) ______________ tennis.

IV. Reading:

Quảng cáo

A. Use the given words in the box to complete the following passage. There are TWO words that are not used.

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

There are (1) ________ seasons in a year in our country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it is cold, but not very cold. There are (2) ________ flowers in this season. After spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the nights are short. We often go on vacation in the summer. Fall is a nice (3) ________. The weather is often cool. In the winter, it's usually very cold. The (4) ________ are short and the nights are long. We always wear (5) ________ clothes in the winter.

B. Read the following passage and answer the questions

Minh's father is an engineer. Every morning, he gets up at 6 o'clock and travels to work by motorbike. He usually has breakfast and lunch at work. Sometimes he goes out to have lunch with his friends. His favorite sport is soccer. He often watches soccer on TV. Every Sunday, he plays soccer with his brothers in the park. In his free time, he also helps Minh's mother with the housework. Minh is proud of his father and loves him very much.

1. What does Minh's father do?

____________________________________________________________

2. How does he go to work?

____________________________________________________________

3. Does he usually eat breakfast at home?

____________________________________________________________

4. How often does he play soccer?

____________________________________________________________

V. Writing:

Write full sentences based on the words given.

1. What about/ clean/ floor?

____________________________________________________________

2. He/ taller/ me.

____________________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 A Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /æ/, các đáp án còn lại phát âm là /ei/
2 B Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/
3 D Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ju/, các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/
4 D Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /əʊ/, các đáp án còn lại phát âm là /ɔ/

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

Quảng cáo
ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 B Chủ ngữ số ít đi với tobe là “is”
Dịch: Thầy giáo tôi rất đẹp trai.
2 C Câu mời ăn/ uống: would you like + đồ ăn/ đồ uống?
Dịch: Bạn muốn 1 cốc nước mát không?
3 D Some + danh từ số nhiều
Dịch: Tôi muốn ăn ít bánh bích quy.
4 A Dịch: Bộ phận cơ thể giữ đầu và vai là cổ.
5 D Câu hỏi giá cae: how much
Dịch: Một chai dầu ăn bao nhiêu tiền?
6 C Cụm từ: go on a picnic: đi cắm trại
Dịch: Chúng tôi đi cắm lại 1 lần mỗi tháng.

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. swim 2. am doing
3. goes 4. to play

IV. A. Use the given words in the box to complete the following passage.

Quảng cáo

1. four

2. many

3. season

4. days

5. warm

B. Read the following passage and answer the questions

1. He is an engineer.

2. He goes to work by motorbike.

3. No, he doesn’t.

4. He plays soccer every Sunday/ once a week.

V. Write full sentences based on the words given.

1. What about cleaning the floor?

2. He is taller than me.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học