Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Phonetics:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. apple       B. matter       C. sale        D. can

2. A. hungry       B. music       C. student       D. usually

3. A. some       B. cold        C. go        D. pagoda

4. A. nation       B. collection        C. question        D. population

II. Vocabulary and grammar:

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. The Mekong River is ____________ river in the world

A. longer        B. long        C. longest       D. the longest

2. ____________ is the weather like in the summer?

A. What        B. Which       C. How        D. When

3. My brother ____________ our grandmother next weekend.

A. visit        B. are going to visit       C. is going to visit       D. am visiting

4. How ____________ do you watch television? – Every evening.

A. many        B. often        C. much        D. old

5. It’s very hot. Why ____________ go swimming?

A. don’t we        B. not we        C. let us not       D. we don’t

6. How ____________ is a sandwich? - It's 2,000 dong.

A. many        B. much        C. old        D. often

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. There (be) _____________ five people in my family.

2. Minh (watch) _________________ TV now.

3. Mr. Lam (travel) _____________ to Hanoi by car every day.

4. The students (play) _____________ soccer in the school yard at the moment.

IV. Reading:

A. Complete the passage with the words in the blanket. There is ONE that is not used.

Quảng cáo

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Peter (1) _______ jogging very much. Every morning he jogs with his father. (2) _______ it is warm, Peter goes jogging in a small river with his uncle. Peter travels a lot. (3) ______ summer, he is going (4) _______ visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel (5) ________ two weeks.

B. Read the following passage and answer the questions.

Mai likes camping. She often goes to the beach on the weekend with her parents and her brother. They sometimes go sailing and swimming there. Mai’s brother usually brings a camera to take some photos. Mai and her parents bring food, drinks and fruits. They are going to camp in the countryside this weekend. They are going to stay there for two days. They aren’t going to go sailing but they are going to go to the pagodas tomorrow.

1. What does Mai like?

_________________________________________

2. When does she go to the beach?

_________________________________________

3. What does Mai’s brother usually bring?

_________________________________________

4. Are they going to stay there for 12 days?

_________________________________________

V. Writing:

Write the full sentences based on the given words

1. How/ you/ go/ school/ every day?

______________________________________________

2. There/ be/ four seasons/ the North/ Vietnam.

______________________________________________

Đáp án

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo
1. C 2. A 3. A 4. C

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 D Câu so sánh nhất
Dịch: Sông Mekong là sống dài nhất thế giới.
2 A Câu hỏi thời tiết “what’s the weather like in + mùa”
Dịch: Thời tiết mùa hè như thế nào?
3 C Câu chia thời tương lai gần vì có mốc thời gian “next week”
Dịch: Anh trai tôi sẽ đi thăm bà vào tuần tới.
4 B Câu hỏi mức độ thường xuyên how often
Dịch: Bạn xem ti vi bao lâu 1 lần? Mỗi ngày.
5 A Câu đề nghị gợi ý why don’t we…
Dịch: Tạo sao chúng ta không đi bơi?
6 B Câu hỏi giá cả how much
Dịch: Giá một cái sandwich bao nhiêu?

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

Quảng cáo
1. are 2. is watching
3. travel 4. are playing

IV. A. Complete the passage with the words in the blanket.

1. loves 2. when
3. to 4. for

B. Read the following passage and answer the questions.

1. She likes camping.

2. She often goes to the beach on the weekend.

3. He usually brings a camera to take some photos.

4. No, they aren’t.

V. Write the full sentences based on the given words

1. How do you go to school every day?

2. There are four seasons in the North of Vietnam.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học