Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. winter       B. humid       C. idea        D. spring

2. A. stay       B. Japan       C. nation       D. danger

3. A. tap        B. trash       C. land        D. play

4. A. recycle       B. collect       C. desert       D. then

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. Can I help you? Yes, I'd like ________ toothpaste.

A. A bar of        B. a tube of       C. a packet of       D. a box of

2. ________ do you go to the cinema? - Once a year.

A. How often        B. How many       C. How old        D. How long

3. They are ________ aerobics now.

A. taking        B. doing        C. playing        D. making

4. Susan is from Great Britain. She's ________.

A. British        B. American       C. England        D. Britain

5. My brother ________ fishing in the winter.

A. never goes        B. go never        C. never go        D. goes never

6. She is eating ____________ apple.

A. a        B. the       C. X        D. an

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. There (be) ____________ some water in the bottle.

2. At the moment, she (take) ____________ a photo.

3. Don’t (throw) ____________ trash on the street.

4. How about (stay) ____________ at home?

IV. Reading:

Quảng cáo

Read the following passage and do as directed

Loan’s family lives in a beautiful house in the country. There are many flowers in front of her house. Behind the house, there is a well. To the right of the house, there is a rice paddy and to the left of the house, there are tall trees. It’s very quiet here and Loan loves her house very much. Loan’s father is a worker. He works in a big factory. Every day he travels to work by motorbike. He works in his factory from Monday to Friday. He doesn’t work on Saturday and Sunday.

A. TRUE OR FALSE?

1. …………… Lan’s family lives in the city.

2. ……………. It’s very quiet in the country.

3. …………… Lan’s father is a teacher.

4. …………… He works five days a week.

B. ANSWER THE QUESTIONS

1. Where does Loan live?

______________________________________________________.

2. What’s there in front of Loan’s house?

______________________________________________________.

3. Where does Loan’s father work?

______________________________________________________.

4. Does he work on weekend?

______________________________________________________.

V. Writing:

Rewrite sentences without changing the meaning

1. Why don't we take a bus to the cinema?

-> Let's ___________________________________________.

2. Mrs. Mai wants two hundred grams of beef.

-> How much ______________________________________?

Đáp án

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 C Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là /i/
2 B Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ə/, các đáp án còn lại phát âm là /ei/
3 D Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là /æ/
4 A Đáp án Acó phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /e/

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 B Cụm a tube of toothpaste: một tuýp kem đánh răng
Dịch: Tôi có thể giúp gì cho bạn? Cho tôi một tuýp kem đánh răng.
2 A Câu hỏi mức độ thường xuyên how often
Dịch: Bao lâu 1 lần bạn đi xem phim?
3 B Câu chia thời HTTD vì có “now”
Dịch: Cô ấy đang tập aerobic vào lúc này.
4 A Dịch: Susan đến từ nước Anh. Cô ấy là người Anh.
5 A Câu chia thời hiện tại đơn vì có never
Dịch: Anh ấy không bao giờ đi câu cá vào mùa đông.
6 D An + nguyên âm
Dịch: Cô ấy đang ăn một quả táo.

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. is 2. is taking
3. throw 4. staying

IV. Read the following passage and do as directed

A. TRUE OR FALSE?

1. F

2. T

3. F

4. T

B. ANSWER THE QUESTIONS

1. She lives in the country.

2. There are many flowers in front of her house.

3. He works in a big factory.

4. No, he doesn’t.

IV. Rewrite sentences without changing the meaning

1. Let’s take a bus to the cinema.

2. How much beef does Mrs. Mai want?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6.jsp


s