Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. father        B. sister       C. mother        D. nurse

2. A. bakery        B. bookstore       C. street       D. toy store

3. A. tall        B. thin        C. short       D. play

4. A. water        B. fish        C. meat        D. beef

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. – A: Would you like ______tea? – B: No, thanks.

A. any        B. some        C. a        D. many

2. I’m going ______ some oranges.

A. buying        B. buy        C. buys        D. to buy

3. Mai ______ games with her brother.

A. often play       B. often plays       C. plays often       D. play often

4. Hoa is sitting ______ her parents now.

A. next        B. opposite       C. in front        D. to the left

5. The Mekong River is______ than The Red River.

A. longer        B. taller       C. shorter       D. higher

6. – A: How much ______ is there in the bridge? –B: There’s a bottle.

A. eggs        B. oranges        C. milk        D. apples

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. There (not be) ______________ any cooking oil in the bottle.

2. Her sister (read) ______________ a book now.

3. Lan often (do) ______________ aerobics after school.

4. He (visit) ______________ Da Lat this summer vacation.

IV. Reading: Read the following passage and do as directed

Quảng cáo

A. Complete the following passage with the words in the blanket. There are TWO words that are not used.

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

There (1) _________ four people in Minh's family, his parents, his sister and him. Minh’s

father is (2) _________ engineer. Every day he goes to work at 7 o’clock. Minh’s mother is a doctor. She works in a hospital in the town. She goes to work (3) _________ 6.30. Minh’s sister is a student at Hanoi National University. She is twenty years old. Minh is twelve. He is a (4) _________ at Quang Trung School.

B. Answer the questions

1. How many people are there in Minh’s family? ____________________________________________

2. What does his father do? ____________________________________________

3. Does his father work in a hospital? ____________________________________________

4. How old is his sister? ____________________________________________

V. Writing:

Rewrite sentences without changing the meaning

1. No student in my class is taller than Nam.

Nam is the _________________________________________________________

2. What about collecting empty bottles and cans.

Let’s ______________________________________________________________

Đáp án

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D 2. C 3. D 4. A

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 B Some + danh từ không đếm được
Dịch: Bạn có muốn một chút trà không?
2 D Cấu trúc be going to V
Dịch: Tôi sẽ mua ít cam.
3 B Câu chia thời HTĐ vì có “often”
Dịch: Mai thường chơi trò chơi với anh trai của mình
4 D Opposite: đối diện
Dịch: Hoa đang ngồi đối diện với bố mẹ.
5 A Câu so sánh hơn
Dịch: Sông Mekong dài hơn sông Hồng.
6 C How much + danh từ không đếm được + is there…
Dịch: Còn bao nhiêu sữa trong tủ lạnh?

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. isn’t 2. is reading
3. does 4. is going to visit

IV. Read the following passage and do as directed

A. Complete the following passage with the words in the blanket. There are TWO words that are not used.

1. are 2. an
3. at 4. student

B. Answer the questions

1. There are four people in Minh's family.

2. He is an engineer.

3. No, he doesn’t.

4. She is twenty years old.

V. Rewrite sentences without changing the meaning

1. Nam is the tallest student in my class.

2. Let’s collect empty bottles and cans.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6.jsp


s