Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 2

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

Quảng cáo

1. A. Breakfast      B. Teacher      C. East      D. Please

2. A. Children      B. Church      C. Headache      D. Beach

3. A. See      B. Salt      C. Small      D. Sugar

4. A. Mother      B. Thirteen      C. Father      D. Then

II. Circle the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

1. Phuong doesn’t like football and …… Mai.

   A. so is      B. so does

   C. does so      D. neither does

2. These papayas aren’t ripe and ….. are the pineapples.

   A. so      B. too

   C. neither      D. either

3. The dirt from vegetables can make you ……...

   A. bored      B. tired

   C. sick      D. well

4. You must do your homework more ……. in the future.

   A. careful      B. care

   C. careless      D. carefully

5. You should ……. early if you want to do morning exercise.

Quảng cáo

   A. get up      B. getting up

   C. to get up      D. to getting up

6. Hoa is a ….. worker.

   A. hardly      B. hard

   C. more hard      D. most hard

7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..

   A. bore      B. bored

   C. boring      D. boredom

8. Mai enjoys ….. seafood with her parents.

   A. to eat      B. eating

   C. eat      D. to eating

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. He (wash)………………………….the dishes everyday.

2. We (play)…………………………volleyball tomorrow

3. She (not watch) …………………TV last night.

4. ……… they (go) …………………….to school now?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I /not like/ read books

…………………………………………………………………………………….

2. He / be/ good/ soccer/ player./ He/ play/ soccer/ good.

…………………………………………………………………………………….

3. Mai / prefer/ meat/ fish.

…………………………………………………………………………………….

4. They /prefer/ listen/ music/ watch / TV

…………………………………………………………………………………….

5. He /do/ homework/ last night.

…………………………………………………………………………………….

6. Hoa/ not go/ school/ yesterday/ because/ she/ be/ sick.

…………………………………………………………………………………….

V.

   In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends and the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighbors don’t spend much time together.

Questions:

1. Did most people have a TV set in 1960s?

→………………………………………………………………………………

2. How long did they watch TV programs?

→………………………………………………………………………………

3. What might the children do?

→………………………………………………………………………………

4. What might the older people do?

→………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A 2. C 3. D 4. B

II. Circle the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

1. D 2. C 3. C 4. D
5. A 6. B 7. C 8. B

III. Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. washes

2. will/shall play

3. didn’t watch

4. Are ... going?

IV. Write the sentences. Use the cue words.

1. I don’t like reading books.

2. He is a good soccer player. He plays soccer well.

3. Mai prefers meat to fish.

4. They prefer listening to music to watching TV

5. He did his homework last night.

6. Hoa didn’t go to school yesterday because she was sick

V. Read the passage carefully then answer questions.

1. No, they didn’t.

2. They watched until the TV programs finished.

3. The children might play with their friends.

4. The older people might talk together.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.