Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 2

I. Tìm một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại ở phần gạch chân.

Quảng cáo

1. A. Started      B. Needed      C. Protected      D. Stopped

2. A. Durian      B. Cucumber      C. Painful      D. Duty

3. A. Sure        B. Scales      C. Serious      D. Stir

4. A. Presents      B. Symptoms      C. chopsticks      D. Patients

II. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D.

1. She is a ......................... girl.

   A. care      B. carelessly

   C. carefully      D. careless

2. Did Liz ................................. any gifts in Nha Trang?

   A. buys      B. bought

   C. buy      D. to buy

3. How ...................... is she? She is 40 kilos.

   A. heavy      B. high

   C. weight      D. height

4. We enjoy ................................. soccer.

   A. played      B. to play

   C. play      D. playing

5. What kinds of ................... do you like? – I like programs about teenagers.

Quảng cáo

   A. films      B. programs

   C. books      D. music

6. ....................... swimming? That’s OK.

   A. Let’s      B. How about

   C. Shall we      D. Will we

7. I am a teacher and she is, ..............................

   A. either      B. neither

   C. too      D. so

8. What would you like .....................? – Cowboy movies.

   A. to watch      B. to play

   C. to listen to      D. to read

III. Cho hình thức hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. You should (visit) ............................ your grandmother.

2. I (watch) ......................... a football match on TV last night.

3. They (play) ..................... chess at the moment.

4. She always (go) ...................... to bed late.

IV. Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp.

1. My mother takes care ......................... the family.

2. I am busy ........................ Sunday.

3. She smiles ...................... Minh and says “Don’t worry, Minh”.

4. They lived ..................... Ha Noi 2 years ago.

V. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.

1. He goes to Nguyen Du School.

Which ..............................................................................................................?

2. Lan is one meter 50 centimeters tall.

How.................................................................................................................?

3. She has a toothache.

What.................................................................................................................?

4. Yesterday I went to Dong Ba market.

Where...............................................................................................................?

VI. Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi.

   A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life.

   Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

1. When did Jacques Cousteau die?

....................................................................................................................

2. When did he invent the deep-sea diving vessel?

....................................................................................................................

3. What could he study?

....................................................................................................................

4. How can we explore the oceans now?

....................................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

I. Tìm một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại ở phần gạch chân.

1. D 2. C 3. C 4. B

II. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D.

1. C 2. A 3. D 4. A
5. B 6. B 7. D 8. C

III. Cho hình thức hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc.

1. visit

2. watched

3. are playing

4. goes

IV. Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp.

1. of 2. on 3. at 4. in

V. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.

1. Which school does he go to?

2. How tall is Lan?

3. - What’s wrong with her?

    - What’s the matter with her?

4. Where did you go yesterday?

VI. Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi.

1. He died in 1997.

2. He invented it in the early 1940s.

3. He could study underwater life.

4. Now we can explore the oceans by using special TV cameras.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.