Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 2

I. Choose the best answer to complete the following sentences.

Quảng cáo

1. We (buyed/ bought/ buys/ buying) some souvenirs from our holiday in Nha Trang.

2. These papayas aren’t ripe and (so/ too/ neither/ either) are the pineapples.

3/4. He plays soccer (skill/ skillful/ skills/ skillfully). He is a (skill/ skillful/ skills/ skillfully) soccer player.

5. Stop, please! That’s too (many/ much/ some/ few) water.

6. I know how to take care (in/ on/ of/ at) myself.

7. Is your (weight/ height/ body/ tall) one meter forty centimeters?

8. What was wrong with Lan? – She (have/ has/ having/ had) a stomachache.

9. Would you like (to come/ come/ comes/ coming) to my house for lunch?

10. There are many (attracts/ attractings/ attractives/ attractions) in ASEAN countries.

II. Give the correct form of the verbs in the brackets.

1. Hoa and Nam (not be) absent from class yesterday.

__________________________________

2. Why don’t we (play) table tennis?

__________________________________

3. Everyday my sister (ride) her bike to school.

__________________________________

4. He (watch) TV last night?

__________________________________

III. Match a question in column A with its answer in column B.

Quảng cáo
A B
1. How heavy is Mai? a. I like cartoons.
2. What kinds of TV programs do you like? b. Because I got up late.
3. Why did you come to class late? c. He should go to the movie theater.
4. Where should Nam go to relax? d. She is forty kilos.

IV. Read the passage. Then answer the questions below.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

   Marie was born in Poland in 1867. She learnt to read when she was four years old. She was very intelligent and had an excellent memory. She finished high school when she was only fifteen years old. Marie went to Paris to study Mathematics and Chemistry at the university. She won the Nobel prize for Physics in 1903 and eight years later she received the Nobel Prize for Chemistry. She died in 1934.

Questions:

1. Where was Marie born?

______________________________________________

2. Did she learn to read when she was six years old?

______________________________________________

3. Was she fifteen years old when she finished high school?

______________________________________________

4. When did she win the Nobel prize for physics?

______________________________________________

V. Order the given words to make meaningful sentences.

1. clean/ room/ ought to/ your/ you/ everyday/.

⇒______________________________________________

2. watching/ prefers/ to/ my brother/ books/ TV/ reading/.

⇒______________________________________________

3. you/ feel/ hungry/ you/ gives/ and/ sugar/ less/ energy./

⇒______________________________________________

VI. Rewrite these sentences with the words given.

1. Let’s go to the movies tonight!

⇒ What about ______________________________________________?

2. He is a safe driver.

⇒ He ______________________________________________________

3. Mai didn’t go to school yesterday because of her sickness.

⇒ Because Mai ______________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answer to complete the following sentences.

1. bought 2. neither 3. skillfully 4. skillful 5. much
6. of 7. height 8. had 9. to come 10. attractions

II. Give the correct form of the verbs in the brackets.

1. weren’t 2. play 3. rides 4. did he watch

III. Match a question in column A with its answer in column B.

1. d 2. a 3. b 4. c

IV. Read the passage. Then answer the questions below.

1. She was born in 1867.

2. No, she wasn’t.

3. Yes, she was.

4. She won the Nobel prize for Physics in 1903.

V. Order the given words to make meaningful sentences.

1. You ought to clean your room every day.

2. My brother prefers watching TV to reading books.

3. Sugar give energy and you feel less hungry.

VI. Rewrite these sentences with the words given.

1. What about going to the movies tonight?

2. He drives safely.

3. Because Mai was sick, she didn’t go to school yesterday.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.