Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Cho hàm số y = 3/4 x2. Khẳng định nào sau đây là đúng

Quảng cáo

A. Hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0

B. Tại x = -1 thì hàm số nhận giá trị là 2

C. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất là 0 khi x = 0.

Câu 2: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = -2x2

A. (1; -2)       B. (-1; 2)       C. (2; 1)       D. (-2; -1)

Quảng cáo

Câu 3: Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi :

A. bc < 0       B. ac > 0       C. ac > 0       D. ac < 0

Câu 4: Phương trình bậc hai x2 - 2(m + 1)x + 4m = 0 có nghiệm kép khi m bằng:

A. -1       C. Với mọi m

B. 1       D. Một kết quả khác

Câu 5: Biệt thức Δ' của phương trình 4x2 - 2mx - 3 = 0 là:

A. 4m2 + 48       B. -4m2 + 48

C. m2 + 12       D. -m2 + 12

Câu 6: Cho hai số a = 3; b = 4. Hai số a, b là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau?

A. x2 + 7x - 12 = 0       B.x2 - 7x - 12 = 0

A. x2 + 7x + 12 = 0       D.x2 - 7x + 12 = 0

Quảng cáo

Câu 7: Số nguyên a nhỏ nhất để phương trình (2a - 1)x2 - 8x + 6 = 0 vô nghiệm là

A. a = 2       B. a = -2       C. a = 1       D. a = -1

Câu 8: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. 2x + 5y = -3       B. (-2)/3x2 + 3x - 1 = 0

C. 0x2 + 3x - 1 = 0       D.x + 7 = 0

Câu 9: Cho phương trình x2 - 2(2m + 1)x + 2m = 0. Hệ số b' của phương trình là:

A. m + 1       B. m       C. 2m + 1       D. –(2m + 1)

Câu 10: Giá trị tuyệt đối hiệu 2 nghiệm của phương trình x2+2x-5=0 bằng:

A.2√6       B.2 + 2√6       C.2       D.0

Hướng dẫn giải

1.C 2.D 3.A 4.B 5.C
6.D 7.A 8.B 9.D 10.A

Câu 1: Chọn đáp án C

Xét hàm số y = ax2

Quảng cáo

Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0

Câu 2: Chọn đáp án A

Câu 3: Chọn đáp án D

Câu 4: Chọn đáp án B

x2 - 2(m + 1)x + 4m = 0

Δ' = (m + 1)2 - 4m = m2 - 2m + 1 = (m - 1)2

Phương trình có nghiệm kép khi Δ'= 0 ⇔ (m - 1)2 = 0 ⇔ m = 1

Câu 5: Chọn đáp án C

4x2 - 2mx - 3 = 0

Có: a = 4; b' = m; c = -3

⇒ Δ'= m2 - 4.(-3) = m2 + 12

Câu 6: Chọn đáp án D

Ta có: 3 và 4 là 2 nghiệm của phương trình

⇒ Tổng 2 nghiệm là S = 7; Tích của 2 nghiệm là P = 12

⇒ 3 và 4 là nghiệm của phương trình x2 - Sx + P = 0 hay x2 - 7x + 12 = 0

Câu 7: Chọn đáp án A

(2a - 1)x2 - 8x + 6 = 0

Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy số nguyên a nhỏ nhất để phương trình vô nghiệm là 2

Câu 8: Chọn đáp án B

Câu 9: Chọn đáp án D

Câu 10:

x2 + 2x - 5 = 0 phương trình có ac < 0 ⇒ phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Theo định lí Vi-et ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-4.jsp