ALIAS trong SQLiteBạn có thể thay đổi tên tạm thời cho một bảng hoặc một cột bởi cung cấp một tên khác, được biết đến như là alias (bí danh). Sự sử dụng của Table alias (bí danh bảng) nghĩa là thay tên một bảng trong một lệnh SQLite cụ thể. Việc thay tên này là sự thay đổi tạm thời và tên bảng thực sự không thay đổi trong Database.

Column alias (bí danh cột) được sử dụng để thay tên tạm thời cho một cột trong bảng để đáp ứng mục đích của một truy vấn SQLite cụ thể.

Cú pháp

Cú pháp của Table alias (bí danh bảng) là như sau:

SELECT column1, column2....
FROM table_name AS alias_name
WHERE [condition];

Cú pháp của Column alias (bí danh cột) là như sau:

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name
WHERE [condition];
Quảng cáo

Ví dụ

Bạn theo dõi hai bảng sau, bảng đầu tiên là COMPANY như sau:

sqlite> select * from COMPANY;
ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0

Bảng DEPARTMENT như sau:

ID     DEPT         EMP_ID
---------- -------------------- ----------
1      IT Billing      1
2      Engineering      2
3      Finance        7
4      Engineering      3
5      Finance        4
6      Engineering      5
7      Finance        6
Quảng cáo

Đây là cách sử dụng của Table alias (bí danh bảng) trong SQLite. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng C và D như là bí danh tương ứng cho hai bảng COMPANY và DEPARTMENT:

sqlite> SELECT C.ID, C.NAME, C.AGE, D.DEPT
    FROM COMPANY AS C, DEPARTMENT AS D
    WHERE C.ID = D.EMP_ID;

Lệnh SQLite trên sẽ cho kết quả sau:

ID     NAME    AGE     DEPT
---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     IT Billing
2      Allen    25     Engineerin
3      Teddy    23     Engineerin
4      Mark    25     Finance
5      David    27     Engineerin
6      Kim     22     Finance
7      James    24     Finance

Sau đây là cách sử dụng của Column alias (bí danh cột) trong SQLite. Trong ví dụ này, COMPANY_ID là một bí danh của cột ID và COMPANY_NAME là một bí danh của cột NAME.

sqlite> SELECT C.ID AS COMPANY_ID, C.NAME AS COMPANY_NAME, C.AGE, D.DEPT
    FROM COMPANY AS C, DEPARTMENT AS D
    WHERE C.ID = D.EMP_ID;

Lệnh SQLite trên sẽ cho kết quả sau:

COMPANY_ID COMPANY_NAME AGE     DEPT
---------- ------------ ---------- ----------
1      Paul     32     IT Billing
2      Allen     25     Engineerin
3      Teddy     23     Engineerin
4      Mark     25     Finance
5      David     27     Engineerin
6      Kim      22     Finance
7      James     24     Finance

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên