Mệnh đề LIKE trong SQLiteToán tử LIKE trong SQLite được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự bởi sử dụng các toán tử wildcard. Nếu biểu thức tìm kiếm là so khớp với pattern, thì toán tử LIKE sẽ trả về true, mà là 1. Có hai wildcard được sử dụng kết hợp với toán tử LIKE là:

 • Ký hiệu phần trăm (%)

 • Và dấu gạch dưới (_)

Ký hiệu phần trăm biểu diễn 0, 1 hoặc nhiều ký tự. Ký tự dấu gạch dưới biểu diễn một số hoặc một ký tự đơn.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của % và _ trong SQLite là:

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX%'

or 

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '%XXXX%'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX_'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX_'

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử AND hoặc OR. Ở đây, XXX có thể là bất kỳ giá trị số hoặc chuỗi nào.

Ví dụ

Bảng dưới liệt kê một số ví dụ minh họa một phần mệnh đề WHERE có các mệnh đề LIKE khác nhau với các toán tử '%' và '_'.

LệnhMiêu tả
WHERE SALARY LIKE '200%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào bắt đầu với 200
WHERE SALARY LIKE '%200%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 200 ở bất kỳ vị trí nào
WHERE SALARY LIKE '_00%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 00 trong vị trí thứ hai và ba
WHERE SALARY LIKE '2_%_%'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà bắt đầu với 2 và có độ dài tối thiểu là 3 ký tự
WHERE SALARY LIKE '%2'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà kết thúc với 2
WHERE SALARY LIKE '_2%3'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 2 trong vị trí thứ hai và kết thúc với 3
WHERE SALARY LIKE '2___3'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 5 chữ số bắt đầu với 2 và kết thúc với 3
Quảng cáo

Sau đây là một ví dụ thực sự, bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả bản ghi với điều kiện AGE bắt đầu với 2.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE LIKE '2%';

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
Quảng cáo

Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả bản ghi với điều kiện ADDRESS sẽ có một dấu gạch nối (-) bên trong text:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ADDRESS LIKE '%-%';

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên