Mệnh đề UNION trong SQLiteMệnh đề/Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp kết quả của hai hoặc nhiều lệnh SELECT mà không trả về bất cứ bản sao nào của bản ghi.

Để sử dụng UNION, mỗi lệnh SELECT phải có cùng số column đã chọn, cùng số biểu thức của các cột, cùng kiểu dữ liệu, và chúng có cùng thứ tự, nhưng chúng không cần phải có cùng độ dài.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của UNION trong SQLite như sau:

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

Ở đây, condition đã cho có thể là bất kỳ biểu thức nào dựa theo yêu cầu của bạn.

Ví dụ

Bạn theo dõi hai bảng sau, một là bảng COMPANY:

sqlite> select * from COMPANY;
ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0

Bảng DEPARTMENT như sau:

ID     DEPT         EMP_ID
---------- -------------------- ----------
1      IT Billing      1
2      Engineering      2
3      Finance        7
4      Engineering      3
5      Finance        4
6      Engineering      5
7      Finance        6
Quảng cáo

Bây giờ, kết hợp hai bảng này trong lệnh SELECT cùng với mệnh đề UNION như sau:

sqlite> SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY INNER JOIN DEPARTMENT
    ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID
  UNION
   SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT
    ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

EMP_ID   NAME         DEPT
---------- -------------------- ----------
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineerin
3      Teddy         Engineerin
4      Mark         Finance
5      David         Engineerin
6      Kim          Finance
7      James         Finance

Mệnh đề UNION ALL trong SQLite

Toán tử UNION ALL được sử dụng để kết hợp nhiều kết quả của hai lệnh SELECT bao gồm cả các bản sao của các hàng.

Các qui tắc áp dụng cho UNION cũng áp dụng cho toán tử UNION ALL.

Cú pháp

Quảng cáo

Cú pháp cơ bản của UNION ALL là như sau:

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION ALL

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

Ở đây, condition đã cho có thể là bất kỳ biểu thức đã cung cấp nào dựa theo yêu cầu của bạn.

Ví dụ

Bây giờ, kết hợp hai bảng ở trên trong lệnh SELECT với mệnh đề UNION ALL như sau:

sqlite> SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY INNER JOIN DEPARTMENT
    ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID
  UNION ALL
   SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT
    ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

EMP_ID   NAME         DEPT
---------- -------------------- ----------
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineerin
3      Teddy         Engineerin
4      Mark         Finance
5      David         Engineerin
6      Kim          Finance
7      James         Finance
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineerin
3      Teddy         Engineerin
4      Mark         Finance
5      David         Engineerin
6      Kim          Finance
7      James         Finance

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên