Giá trị NULL trong SQLiteGiá trị NULL trong SQLite là khái niệm được sử dụng để biểu diễn một giá trị bị khuyết thiếu. Một giá trị NULL trong một bảng là một giá trị trong một trường và bị bỏ trống.

Một trường với một giá trị NULL là một trường không có giá trị nào. Nó là thực sự quan trọng để hiểu rằng một giá trị NULL là khác một giá trị 0 (zero value) hoặc một trường mà chứa các dấu cách.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của sử dụng NULL trong khi tạo một bảng như sau:

SQLite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Ở đây, NOT NULL xác định rằng cột nên luôn luôn chấp nhận một giá trị tường minh của kiểu dữ liệu đã cho. Có hai cột mà chúng ta đã không sử dụng NOT NULL, nghĩa là những cột này có thể là NULL.

Một trường với một giá trị NULL là đã bị bỏ trống trong khi tạo bản ghi.

Quảng cáo

Ví dụ

Giá trị NULL có thể tạo các vấn đề trong khi chọn lựa dữ liệu, tuy nhiên, bởi vì khi so sánh với một giá trị không biết với bất kỳ giá trị nào khác, kết quả là luôn luôn chưa biết trước và không được bao trong các kết quả cuối cùng. Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Bây giờ chúng ta sử dụng lệnh UPDATE để thiết lập các giá trị khác null là NULL như sau:

sqlite> UPDATE COMPANY SET ADDRESS = NULL, SALARY = NULL where ID IN(6,7);

Bây giờ, bảng COMPANY này sẽ có các bản ghi:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22
7      James    24

Tiếp theo, bạn theo dõi cách sử dụng của toán tử IS NOT NULL để liệt kê tất cả bản ghi có SALARY không là Null:

sqlite> SELECT ID, NAME, AGE, ADDRESS, SALARY
    FROM COMPANY
    WHERE SALARY IS NOT NULL;

Lệnh SQLite trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
Quảng cáo

Sau đây là cách sử dụng của toán tử IS NULL trong SQLite. Ví dụ này sẽ liệt kê tất cả bản ghi có SALARY là NULL:

sqlite> SELECT ID, NAME, AGE, ADDRESS, SALARY
    FROM COMPANY
    WHERE SALARY IS NULL;

Lệnh SQLite trên sẽ cho kết quả sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
6      Kim     22
7      James    24

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: