Mệnh đề LIMIT trong SQLiteMệnh đề LIMIT trong SQLite được sử dụng để giới hạn lượng dữ liệu được trả về bởi lệnh SELECT.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh SELECT với mệnh đề LIMIT như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
LIMIT [no of rows]

Còn đây là cú pháp của mệnh đề LIMIT khi được sử dụng với mệnh đề OFFSET:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
LIMIT [no of rows] OFFSET [row num]

SQLite Engine sẽ trả về các hàng bắt đầu từ hàng kế tiếp tới OFFSET đã cho.

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
Quảng cáo

Ví dụ sau sẽ chỉ lấy các hàng mà bạn muốn lấy từ bảng.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY LIMIT 6;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Nhưng trong các tình huống cụ thể, bạn có thể cần lấy một tập hợp bản ghi từ một offset cụ thể. Ví dụ sau sẽ lấy 3 bản ghi bắt đầu từ vị trí thứ ba:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY LIMIT 3 OFFSET 2;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên