Mệnh đề HAVING trong SQLiteMệnh đề HAVING trong SQLite cho bạn khả năng để xác định các điều kiện để lọc nhóm kết quả nào sẽ xuất hiện trong kết quả cuối cùng.

Mệnh đề WHERE đặt các điều kiện trên các cột đã lựa chọn, trong khi mệnh đề HAVING đặt các điều kiện trên các nhóm đã được tạo bởi mệnh đề GROUP BY.

Cú pháp

Sau đây là vị trí của mệnh đề HAVING trong một truy vấn SQLite.

SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY

Mệnh đề HAVING phải theo sau mệnh đề GROUP By trong một truy vấn và cũng phải đặt trước mệnh đề ORDER BY nếu được sử dụng. Dưới đây là cú pháp của lệnh SELECT với mệnh đề HAVING.

SELECT column1, column2
FROM table1, table2
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2
HAVING [ conditions ]
ORDER BY column1, column2
Quảng cáo

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
8      Paul    24     Houston   20000.0
9      James    44     Norway   5000.0
10     James    45     Texas    5000.0

Ví dụ sau sẽ hiển thị bản ghi mà có điều kiện là count (name) < 2.

sqlite > SELECT * FROM COMPANY GROUP BY name HAVING count(name) < 2;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000
5      David    27     Texas    85000
6      Kim     22     South-Hall 45000
4      Mark    25     Rich-Mond  65000
3      Teddy    23     Norway   20000

Ví dụ sau sẽ hiển thị bản ghi mà có điều kiện là count (name) > 2.

sqlite > SELECT * FROM COMPANY GROUP BY name HAVING count(name) > 2;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
10     James    45     Texas    5000

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên