Kiểu dữ liệu trong SQLiteKiểu dữ liệu trong SQLite là một thuộc tính mà xác định kiểu dữ liệu của bất cứ đối tượng nào. Mỗi cột, biến và biểu thức có dữ liệu liên quan nhau trong SQLite.

Bạn sẽ sử dụng các kiểu dữ liệu này trong khi tạo các bảng cho mình. SQLite sử dụng một hệ thống kiểu động. Trong SQLite, kiểu dữ liệu là một giá trị được liên kết với chính giá trị đó, không liên kết với Container.

Lớp lưu trữ trong SQLite

Mỗi giá trị được lưu giữ trong một SQLite Database có một trong các lớp lưu trữ (Storage Class) sau:

Lớp lưu trữMiêu tả
NULLGiá trị là một giá trị NULL
INTEGERGiá trị là một số nguyên có dấu, được lưu giữ trong 1, 2, 3, 4, 6, hoặc 8 byte tùy thuộc vào độ lớn của giá trị
REALGiá trị số thực dấu chấm động, được lưu giữ như là một số thực dấu chấm động 8-byte IEEE
TEXTGiá trị là một text string, được lưu trữ bởi sử dụng Encoding của cơ sở dữ liệu (UTF-8, UTF-16BE hoặc UTF-16LE)
BLOBGiá trị là một blob của dữ liệu, nhập vào như thế nào thì lưu giữ chính xác như thế

Lớp lưu trữ trong SQLite là khá chung chung so với một kiểu dữ liệu. Ví dụ, lớp lưu trữ INTEGER gồm 6 kiểu dữ liệu số nguyên khác nhau có độ dài khác nhau.

Affinity Type trong SQLite

SQLite hỗ trợ khái niệm Affinity Type trên các cột. Bất cứ cột nào có thể vẫn lưu giữ bất kỳ kiểu dữ liệu nào nhưng lớp lưu trữ ưu tiên cho một cột được gọi là Affinity của nó. Mỗi cột trong bảng trong một SQLite3 Database được gán một trong các Affinity Type sau:

AffinityMiêu tả
TEXTCột này lưu giữ tất cả dữ liệu sử dụng các lớp lưu trữ NULL, TEXT hoặc BLOB
NUMERICCột này có thể chứa các giá trị sử dụng tất cả 5 lớp lưu trữ
INTEGERVận hành giống như một cột với NUMERIC affinity với một ngoại lệ trong một biểu thức CAST
REALVận hành giống như một cột với NUMERIC affinity, ngoại trừ rằng nó ép các giá trị nguyên thành dạng biểu diễn số thực dấu chấm động
NONEMột cột với NONE affinity không ưu tiên một lớp lưu trữ nào khi so với lớp khác và không ép dữ liệu từ một lớp lưu trữ này sang dạng một lớp lưu trữ khác
Quảng cáo

Tên kiểu dữ liệu và Affinity trong SQLite

Bảng dưới đây liệt kê tên các kiểu dữ liệu đa dạng có thể được sử dụng trong khi tạo các bảng dữ liệu trong SQLite3 và tên Affinity tương ứng có thể được áp dụng:

Kiểu dữ liệuAffinity
 • INT

 • INTEGER

 • TINYINT

 • SMALLINT

 • MEDIUMINT

 • BIGINT

 • UNSIGNED BIG INT

 • INT2

 • INT8

INTEGER
 • CHARACTER(20)

 • VARCHAR(255)

 • VARYING CHARACTER(255)

 • NCHAR(55)

 • NATIVE CHARACTER(70)

 • NVARCHAR(100)

 • TEXT

 • CLOB

TEXT
 • BLOB

 • Không có kiểu dữ liệu nào được xác định

NONE
 • REAL

 • DOUBLE

 • DOUBLE PRECISION

 • FLOAT

REAL
 • NUMERIC

 • DECIMAL(10,5)

 • BOOLEAN

 • DATE

 • DATETIME

NUMERIC

Kiểu dữ liệu Boolean trong SQLite

SQLite không hỗ trợ lớp lưu trữ Boolean riêng rẽ. Thay vào đó, các giá trị Boolean được lưu trữ dưới dạng các số nguyên: 0 cho false và 1 cho true.

Quảng cáo

Kiểu dữ liệu Date và Time trong SQLite

SQLite không có một lớp lưu trữ riêng rẽ để lưu trữ date/time, những SQLite có thể lưu giữ date/time dưới dạng các giá trị TEXT, REAL hoặc INTEGER.

Lớp lưu trữĐịnh dạng Date
TEXTMột date trong định dạng "YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS"
REALSố ngày từ Greenwich November 24, 4714 B.C
INTEGERSố giây từ 1970-01-01 00:00:00 UTC

Bạn có thể chọn để lưu giữ date và time trong bất kỳ các kiểu định dạng này và tự do chuyển đổi giữa các định dạng bởi sử dụng các hàm xử lý date và time có sẵn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: