Mệnh đề GLOB trong SQLiteToán tử GLOB trong SQLite được sử dụng để so khớp một giá trị với các giá trị tương tự bởi sử dụng các toán tử wildcard. Nếu biểu thức tìm kiếm là so khớp với pattern, thì toán tử LIKE sẽ trả về true, mà là 1. Không giống toán tử LIKE, GLOB là phân biệt kiểu chữ và nó theo cú pháp của UNIX để xác định các toán tử Wildcard sau:

 • Dấu sao (*)

 • Và dấu hỏi chấm (?)

Dấu sao biểu diễn 0, 1 hoặc nhiều số hoặc ký tự. Dấu hỏi chấm biểu diễn một số hoặc một ký tự đơn.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của * và ? trong SQLite là:

SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB 'XXXX*'

or 

SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '*XXXX*'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB 'XXXX?'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '?XXXX'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '?XXXX?'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '????'

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bởi sử dụng toán tử AND hoặc OR. Ở đây, XXX có thể là bất kỳ giá trị số hoặc chuỗi nào.

Quảng cáo

Ví dụ

Bảng dưới liệt kê một số ví dụ minh họa một phần mệnh đề WHERE có các mệnh đề LIKE khác nhau với các toán tử '*' và '?'.

LệnhMiêu tả
WHERE SALARY GLOB '200*'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào bắt đầu với 200
WHERE SALARY GLOB '*200*'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 200 ở bất kỳ vị trí nào
WHERE SALARY GLOB '?00*'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 00 trong vị trí thứ hai và ba
WHERE SALARY GLOB '2??'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà bắt đầu với 2 và có độ dài tối thiểu là 3 ký tự
WHERE SALARY GLOB '*2'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà kết thúc với 2
WHERE SALARY GLOB '?2*3'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào mà có 2 trong vị trí thứ hai và kết thúc với 3
WHERE SALARY GLOB '2???3'Tìm kiếm bất kỳ giá trị nào có 5 chữ số bắt đầu với 2 và kết thúc với 3

Sau đây là một ví dụ thực sự, bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả bản ghi với điều kiện AGE bắt đầu với 2.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE GLOB '2*';

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả bản ghi với điều kiện ADDRESS sẽ có một dấu gạch nối (-) bên trong text:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ADDRESS GLOB '*-*';

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: