Truy vấn SELECT trong SQLiteLệnh SELECT trong SQLite được sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng dữ liệu trong SQLite. Lệnh này trả về dữ liệu trong dạng bảng kết quả. Các bảng kết quả này cũng được gọi là các tập hợp kết quả.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh SELECT trong SQLite như sau:

SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

Ở đây, column1, column2, …, column là các trường của một bảng mà có các giá trị bạn muốn lấy. Nếu bạn muốn lấy tất cả giá trị của các trường, thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

SELECT * FROM table_name;

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau sẽ lấy và hiển thị tất cả các bản ghi bởi sử dụng lệnh SELECT. Ở đây, 2 lệnh đầu tiên đã được sử dụng để thiết lập định dạng của output:

sqlite>.header on
sqlite>.mode column
sqlite> SELECT * FROM COMPANY;

Bạn sẽ nhận được kết quả là:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Nếu bạn chỉ muốn lấy các trường đã chọn từ bảng COMPANY, bạn sử dụng truy vấn sau:

sqlite> SELECT ID, NAME, SALARY FROM COMPANY;
Quảng cáo

Truy vấn trên sẽ cho kết quả:

ID     NAME    SALARY
---------- ---------- ----------
1      Paul    20000.0
2      Allen    15000.0
3      Teddy    20000.0
4      Mark    65000.0
5      David    85000.0
6      Kim     45000.0
7      James    10000.0

Thiết lập độ rộng của cột trong output

Đôi khi, bạn sẽ gặp một tình huống liên quan tới việc output bị cắt xén trong trường hợp .mode column xuất hiện bởi vì độ rộng mặc định của cột đã được hiển thị. Điều bạn có thể làm là thiết lập độ rộng cột với lệnh .width num, num… (num là giá trị số) như sau:

sqlite>.width 10, 20, 10
sqlite>SELECT * FROM COMPANY;

Lệnh .width trên thiết lập độ rộng cột đầu tiên là 10, của cột thứ hai là 20 và của cột thứ ba là 10. Và sau đây là kết quả của lệnh SELECT trên:

ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0
Quảng cáo

Thông tin Schema trong SQLite

Bởi vì tất cả các lệnh Dot Command là có sẵn chỉ tại dòng nhắc lệnh SQLite, vì thế trong khi lập trình với SQLite, bạn sẽ sử dụng lệnh sau để liệt kê tất cả các bảng đã tạo trong cơ sở dữ liệu của mình với lệnh SELECT sau:

sqlite> SELECT tbl_name FROM sqlite_master WHERE type = 'table';

Giả sử bạn chỉ có bảng COMPANY trong testDB.db, thì lệnh trên sẽ cho kết quả:

tbl_name
----------
COMPANY

Bạn có thể liệt kê toàn bộ thông tin về bảng COMPANY, như sau:

sqlite> SELECT sql FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND tbl_name = 'COMPANY';

Giả sử bạn chỉ có bảng COMPANY trong testDB.db, thì lệnh trên sẽ cho kết quả:

CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên