AUTO INCREMENT trong SQLiteAUTOINCREMENT là một từ khóa trong SQLite được sử dụng để tự động tăng một giá trị của một trường trong bảng. Chúng ta có thể tự động tăng một giá trị trường bởi sử dụng từ khóa AUTOINCREMENT khi tạo một bảng với tên cột cụ thể để tự động tăng nó.

Từ khóa AUTOINCREMENT chỉ có thể được sử dụng với trường INTERGER.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của từ khóa AUTOINCREMENT là như sau:

CREATE TABLE table_name(
  column1 INTEGER AUTOINCREMENT,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  .....
  columnN datatype,
);

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY được tạo như sau:

sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INTEGER PRIMARY KEY  AUTOINCREMENT,
  NAME      TEXT   NOT NULL,
  AGE      INT    NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);
Quảng cáo

Bây giờ, chèn các bản ghi sau vào bảng này:

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ('Allen', 25, 'Texas', 15000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ('Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'David', 27, 'Texas', 85000.00 );


INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'James', 24, 'Houston', 10000.00 );

Ví dụ trên sẽ chèn 7 trường vào trong bảng và bảng này sẽ có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên