Từ khóa EXPLAIN trong SQLiteMột lệnh SQLite có thể được đặt trước bởi từ khóa EXPLAIN hoặc bởi cụm từ EXPLAIN QUERY PLAN để miêu tả các chi tiết của bảng.

Hoặc các sửa đổi làm cho các lệnh SQLite vận hành như là một truy vấn và để trả về thông tin về cách lệnh SQLite sẽ được vận hành nếu từ khóa EXPLAIN.

 • Kết quả từ EXPLAIN và EXPLAIN QUERY PLAN là chỉ để dành cho việc phân tích và xử lý các sự cố.

 • Các ứng dụng không nên sử dụng EXPLAIN và EXPLAIN QUERY PLAN khi cách vận hành của chúng là biến đổi.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của EXPLAIN là như sau:

EXPLAIN [SQLite Query]

Cú pháp cơ bản của EXPLAIN QUERY PLAN là như sau:

EXPLAIN QUERY PLAN [SQLite Query]

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
Quảng cáo

Bây giờ, chúng ta kiểm tra truy vấn con EXPLAIN với lệnh SELECT:

sqlite> EXPLAIN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary >= 20000;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

addr    opcode   p1     p2     p3
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
0      Goto    0      19
1      Integer   0      0
2      OpenRead  0      8
3      SetNumColu 0      5
4      Rewind   0      17
5      Column   0      4
6      RealAffini 0      0
7      Integer   20000    0
8      Lt     357     16     collseq(BI
9      Rowid    0      0
10     Column   0      1
11     Column   0      2
12     Column   0      3
13     Column   0      4
14     RealAffini 0      0
15     Callback  5      0
16     Next    0      5
17     Close    0      0
18     Halt    0      0
19     Transactio 0      0
20     VerifyCook 0      38
21     Goto    0      1
22     Noop    0      0

Cú pháp cơ bản của EXPLAIN QUERY PLAN là như sau:

SQLite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary >= 20000;
order    from    detail
---------- ---------- -------------
0      0      TABLE COMPANY

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: