Mệnh đề GROUP BY trong SQLiteMệnh đề GROUP BY trong SQLite được sử dụng kết hợp với lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu đồng nhất vào trong các nhóm.

Trong SQLite, mệnh đề GROUP BY theo sau mệnh đề WHERE trong một lệnh SELECT và ở trước mệnh đề ORDER BY.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của Mệnh đề GROUP BY trong SQLite như dưới đây. Mệnh đề GROUP BY phải theo sau các điều kiện trong mệnh đề WHERE và phải đứng trước mệnh đề ORDER BY nếu được sử dụng.

SELECT column-list
FROM table_name
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2....columnN
ORDER BY column1, column2....columnN

Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều cột trong mệnh đề GROUP BY. Đảm bảo rằng bất cứ cột nào bạn đang sử dụng để nhóm, thì cột đó phải có sẵn trong column-list.

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Nếu bạn muốn biết tổng số lương của mỗi khách hàng, thì truy vấn GROUP BY sẽ như sau:

sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM COMPANY GROUP BY NAME;
Quảng cáo

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

NAME    SUM(SALARY)
---------- -----------
Allen    15000.0
David    85000.0
James    10000.0
Kim     45000.0
Mark    65000.0
Paul    20000.0
Teddy    20000.0

Bây giờ, chúng ta tạo thêm 3 bản ghi trong bảng COMPANY bởi sử dụng lệnh INSERT:

INSERT INTO COMPANY VALUES (8, 'Paul', 24, 'Houston', 20000.00 );
INSERT INTO COMPANY VALUES (9, 'James', 44, 'Norway', 5000.00 );
INSERT INTO COMPANY VALUES (10, 'James', 45, 'Texas', 5000.00 );

Lúc này, bảng của chúng ta có các bản ghi với bản sao các tên:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
8      Paul    24     Houston   20000.0
9      James    44     Norway   5000.0
10     James    45     Texas    5000.0

Tiếp theo, chúng ta lại sử dụng cùng lệnh trên để nhóm tất cả bản ghi sử dụng cột NAME như sau:

sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM COMPANY GROUP BY NAME ORDER BY NAME;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

NAME    SUM(SALARY)
---------- -----------
Allen    15000
David    85000
James    20000
Kim     45000
Mark    65000
Paul    40000
Teddy    20000
Quảng cáo

Giờ bạn thử sử dụng mệnh đề ORDER BY cùng với GROUP BY như sau:

sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) 
     FROM COMPANY GROUP BY NAME ORDER BY NAME DESC;

Ví dụ trên sẽ cho kết quả:

NAME    SUM(SALARY)
---------- -----------
Teddy    20000
Paul    40000
Mark    65000
Kim     45000
James    20000
David    85000
Allen    15000

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên