Biểu thức trong SQLiteMột biểu thức (expression) là một tổ hợp của một hoặc nhiều giá trị, toán tử, và hàm trong SQLite mà ước lượng một giá trị.

Biểu thức trong SQLite là giống như công thức và chúng được viết trong ngôn ngữ truy vấn. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để truy vấn Database cho một tập hợp dữ liệu cụ thể.

Cú pháp

Bạn xem xét cú pháp cơ bản của lệnh SELECT trong SQLite như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name 
WHERE [CONTION | EXPRESSION];

Phần dưới trình bày các loại biểu thức khác nhau trong SQLite:

Biểu thức Boolean trong SQLite

Biểu thức Boolean trong SQLite lấy dữ liệu dựa trên cơ sở của việc so khớp giá trị đơn. Dưới đây là cú pháp:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name 
WHERE SINGLE VALUE MATCHTING EXPRESSION;
Quảng cáo

Bạn theo dõi bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của biểu thức Boolean trong SQLite:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY = 10000;
ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      James    24     Houston  10000.0
Quảng cáo

Biểu thức số học trong SQLite

Biểu thức số học trong SQLite được sử dụng để thực hiện bất kỳ hoạt động toán học nào trong các truy vấn. Dưới đây là cú pháp:

SELECT numerical_expression as OPERATION_NAME
[FROM table_name WHERE CONDITION] ;

Ở đây, numerical_expression được sử dụng cho biểu thức toán học hoặc bất kỳ công thức nào. Dưới đây là ví dụ minh họa cách sử dụng của biểu thức số học trong SQLite:

sqlite> SELECT (15 + 6) AS ADDITION
ADDITION = 21

Có một số hàm có sẵn như avg(), sum(), count(), … để thực hiện công việc tính toán về toàn bộ dữ liệu trong một bảng hoặc một column cụ thể.

sqlite> SELECT COUNT(*) AS "RECORDS" FROM COMPANY; 
RECORDS = 7

Biểu thức Date trong SQLite

Biểu thức Date trong SQLite trả về các giá trị date và time của hệ thống hiện tại và các biểu thức này sẽ được sử dụng trong các thao tác dữ liệu đa dạng.

sqlite> SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
CURRENT_TIMESTAMP = 2013-03-17 10:43:35

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQLite phổ biến khác tại VietJack: